วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรอ.เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันไทย

ยกระดับเป็นประเทศรายได้สูง

หอการค้าไทยเล็งชง “กรอ.” ไฟเขียวออกมาตรการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันประเทศ หวังยกระดับไทยเป็นประเทศรายได้สูงหลังปี 69 เตรียมแก้กฎระเบียบดึงแรงงานทักษะสูงจากต่างชาติทำงานในไทย ช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีและความรู้ให้แรงงานไทย หลังผลศึกษาของทีดีอาร์ไอพบไทยมีแรงงานทักษะชั้นสูงแค่ 5% หนำซ้ำผลิตภาพการผลิตห่างมาเลเซีย–สิงคโปร์

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า เตรียมเสนอมาตรการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน พิจารณาเห็นชอบ เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ ปานกลาง เป็นประเทศที่มีรายได้สูงขึ้น หลังสิ้นสุดแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ในปี 69 หรือเพิ่มรายได้ปัจจุบันของคนไทยจาก 8,859 เหรียญสหรัฐฯ/คน/ปี เป็น 12,900-13,000 เหรียญสหรัฐฯ/คน/ปี

ขณะเดียวกัน จะเสนอให้แต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อศึกษาการดึงแรงงานที่มีทักษะสูง บุคลากรผู้ชำนาญการ นักวิจัยจากต่างประเทศให้เข้ามาทำงานในประเทศไทยมากขึ้น เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เป็นอนาคตของประเทศ หากดำเนินการได้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่เป็นอนาคตได้รวดเร็วขึ้น เพราะการปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศจะเป็นกลไกใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทย และทำให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง

“เบื้องต้นได้หารือและได้รับการเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) แล้ว โดยให้หอการค้าเป็นเจ้าภาพดำเนินการเรื่องนี้ คาดว่าน่าจะเสนอต่อที่ประชุมกรอ. ได้ภายในเดือน มี.ค.นี้ และภายใน 3-4 เดือนน่าจะสามารถปรับแก้กฎระเบียบบางตัว เพื่ออำนวยความสะดวกให้ดึงแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในไทยได้ ส่วนเรื่องการปรับแก้กฎหมายคงต้องใช้เวลา”

สำหรับมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ที่จะเสนอให้ กรอ.พิจารณานั้น หอการค้าไทยได้ว่าจ้างสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ช่วยศึกษาทั้งในด้านภาคการผลิต การบริการ การเกษตร ซึ่งเบื้องต้นพบว่าปริมาณรายได้ของประชากรไทยยังน้อยมากเมื่อเทียบกับต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย โดยเฉพาะภาคการเกษตรและรายได้ต่อคนต่อปีของไทยอยู่ที่ 5,700-5,800 เหรียญฯเท่านั้น ซึ่งน้อยมาก

นอกจากนี้ ยังพบว่าไทยมีแรงงานทักษะสูงเพียง 5% เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงนโยบายการอำนวยความสะดวกให้แรงงานต่างประเทศที่มีทักษะสูงเข้ามาทำงานในไทย เพราะถ้าคนกลุ่มนี้เข้ามาทำงานในไทยจะช่วยเติมเชื้อในการพัฒนาได้เร็วขึ้น โดยไทยต้องเพิ่มสัดส่วนแรงงานที่มีทักษะสูงให้ได้อย่างน้อย 10%

ขณะเดียวกัน ยังพบว่าผลิตภาพการผลิตของไทยอยู่ในระดับต่ำ หากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยของไทยอยู่ที่ระดับ 25,508 เหรียญฯ/ คน/ปี แบ่งเป็นภาคการผลิต 49,073 เหรียญฯ, ภาคเกษตร 6,346 เหรียญฯ และภาคบริการ 27,519 เหรียญฯ ขณะที่มาเลเซียผลิตภาพการผลิตอยู่ที่ 54,150 เหรียญฯ สูงกว่าไทย 2 เท่าตัว แบ่งเป็น ภาคการผลิต 49,073 เหรียญฯ ภาคเกษตร 30,557 เหรียญฯ ภาคบริการ 47,478 เหรียญฯ

ส่วนเกาหลีใต้อยู่ที่ 67,008 เหรียญฯ แบ่งเป็นภาคการผลิต 105,087 เหรียญฯ ภาคเกษตร 27,661 เหรียญฯ ภาคบริการ 56,927 เหรียญฯ ขณะที่สิงคโปร์มีผลิตภาพการผลิตรวม 120,752 เหรียญฯ แบ่งเป็นภาคการผลิต 103,358 เหรียญฯ ภาคการเกษตรไม่มี และภาคบริการ 127,717 เหรียญฯ เป็นต้น.

หอการค้าไทยเล็งชง “กรอ.” ไฟเขียวออกมาตรการเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันประเทศ หวังยกระดับไทยเป็นประเทศรายได้สูงหลังปี 69 เตรียมแก้กฎระเบียบดึงแรงงานทักษะสูงจากต่างชาติทำงานในไทย... 16 มี.ค. 2559 05:02 ไทยรัฐ