วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หอการค้า ชงนายกฯ ดึงแรงงานทักษะสูงเข้าไทย หวัง พ้นประเทศรายได้ปานกลาง

หอการค้า เตรียมเสนอนายกฯ พิจารณามาตรการจูงใจ ให้แรงงานทักษะสูงเข้ามาทำงานในประเทศ หวัง ช่วยดึงไทยพ้นกับดักรายได้ปานกลาง...

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 59 นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า หอการค้าไทยเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ กรอ. ถึงผลการศึกษาที่ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. ในการกำหนดแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ตั้งแต่ปี 2560-2564 เร่งรัดให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ต่อปี เพื่อก้าวสู่ประเทศรายได้สูง โดยตั้งเป้าหมาย ในปี 2569 มีรายได้เกิน 12,735 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี จากปัจจุบันรายได้ต่อหัว 5,700–5,800 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี

ทั้งนี้ จากข้อมูลของสถาบันการจัดการนานาชาติ หรือ IMD พบว่า ผลิตภาพการผลิตของไทยทั้งภาคการผลิต/ภาคเกษตร และภาคบริการ อยู่ที่ 25,508 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี ยังคงต่ำกว่าหลายประเทศ อาทิ มาเลเซีย ที่มีผลิตภาพการผลิต 54,150 เหรียญสหรัฐต่อคนต่อปี สูงกว่าแรงงานไทยถึง 2 เท่า โดยเฉพาะภาคเกษตรที่สูงกว่าไทยถึง 5 เท่า ส่วนภาคการผลิตและบริการ สูงกว่าไทยเกือบ 2 เท่า

"จะต้องหันมาให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจใน 5 กระบวนการ ได้แก่ การจัดตั้งธุรกิจ การขออนุญาตก่อสร้าง การชำระภาษี การนำเข้า-ส่งออก และระบบการอนุญาตทำงาน รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ประกอบการปรับปรุงประสิทธิภาพในทุกกระบวนการของธุรกิจตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบ กระบวนการผลิตและโลจิสติกส์ รวมทั้งการบรรจุหีบห่อ การขนส่ง การบริการคลังสินค้า และพัฒนาการตลาด เป็นต้น เพื่อลดต้นทุนโดยรวม ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ"

ส่วนการกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย และการพัฒนาคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมต่างๆ ต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นอุตสาหกรรมในอนาคตของประเทศ แต่ไทยต้องมีความพร้อมด้านแรงงานทักษะฝีมือสูง ที่ปัจจุบันมีเพียงร้อยละ 5 จากแรงงานทั้งหมดของประเทศ แต่การจะหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง จะต้องมีสัดส่วนของแรงงานในส่วนนี้ อย่างน้อยร้อยละ 10

นอกจากนี้ เตรียมเสนอให้มีการปรับปรุงนโยบายการอำนวยความสะดวกให้แก่แรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศ บุคลากรผู้ชำนาญการ นักวิจัยจากต่างประเทศ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะสูง ภายใน 1 เดือนหลังจากนี้ เพื่อให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมภาครัฐและเอกชน โดยใช้กลไกของภาครัฐในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ โดยเฉพาะการขออนุญาตทำงาน หรือ Work Permit ที่ปัจจุบัน ยังมีประเภทเดียว ที่ใช้กับแรงงานทุกราย จึงเพิ่มใบอนุญาตพิเศษสำหรับแรงงานทักษะสูง และการพิจาณาให้สิทธิในการอยู่อาศัยถาวร โดยกำหนดเงื่อนไขที่จำเป็นเพิ่มเติม หรือสามารถนำครอบครัวเข้ามาในประเทศ และเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้ตามเงื่อนไข เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับแรงงานทักษะสูงเข้าประเทศ.

หอการค้า เตรียมเสนอนายกฯ พิจารณามาตรการจูงใจ ให้แรงงานทักษะสูงเข้ามาทำงานในประเทศ หวัง ช่วยดึงไทยพ้นกับดักรายได้ปานกลาง... 15 มี.ค. 2559 15:05 ไทยรัฐ