วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช.จัดเต็ม!! ส่ง กกล.รส. ช่วยเหลือ ปชช.กระทบภัยแล้งทุกพื้นที่

ห่วงใย!! คสช. ส่ง กกล.รส. ลงดูแลพี่น้อง ปชช.ที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง กำชับทุกส่วนลงช่วยอย่างทั่วถึง ทั้งการจัดหาน้ำ การช่วยหาตลาดขายผลผลิต ตรวจสอบราคาพืชผลมิให้สูงเกินจริง รวมทั้งดูสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน ปราบผู้มีอิทธิพล และจัดระเบียบสังคม เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยที่สุด...

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 59 ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก คสช. เผยว่า วันนี้ พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท รองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยให้ความสำคัญต่อการเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น พร้อมกำชับทุกส่วนให้ดำรงการช่วยเหลือในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องทั่วถึง ประชาชนได้รับการดูแลในทุกผลกระทบ สำหรับการช่วยเหลือภัยแล้งให้ดำเนินการควบคู่ไปกับการดูแลประชาชนที่เดือดร้อน และร้องเรียนในเรื่องอื่นๆ เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขจากส่วนราชการที่มีหน้าที่โดยตรง รวมถึงการดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันมิให้มีการชุมนุมที่มีนัยแอบแฝงทางการเมือง

"สภาพภัยแล้งในขณะนี้ ยังอาจส่งผลต่อราคาพืชผลทางการเกษตร ซึ่ง คสช. รัฐบาล มีความห่วงใยต่อเรื่องดังกล่าว ได้มอบให้ กกล.รส. ศูนย์ดำรงธรรม พาณิชย์จังหวัด ร่วมกันตรวจสอบราคาสินค้าเกษตรในท้องตลาด มิให้มีการจำหน่ายในราคาเกินจริง เพื่อให้เป็นไปตามกลไกของตลาด และเกษตรกรได้จำหน่ายพืชผลในราคาที่เป็นธรรม ซึ่งที่ผ่านมา คสช. ได้สนับสนุนโครงการตลาดประชารัฐ จัดตั้งตลาดให้ประชาชนและเกษตรกรนำสินค้า โอทอป ผลผลิตทางการเกษตร สินค้าอุปโภค บริโภค และผลิตภัณฑ์อื่นๆ มาจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาในพื้นที่ภาคอีสานมีการเปิดตลาดประชารัฐจำนวน 11 พื้นที่ ทั้งนี้ การสนับสนุนหรือช่วยหาช่องทางการจัดจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกร เป็นหนึ่งในมาตรการที่รัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จัดทำขึ้นเพื่อลดผลกระทบจากภัยแล้ง และส่งเสริมนโยบายให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย" พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าว

รองโฆษก คสช. เผยว่า นอกจากนี้ รองเลขาธิฯ คสช. ยังได้กล่าวถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำในช่วงฤดูแล้ง คือสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควัน ซึ่งในปีนี้สถานการณ์ไฟป่าลดลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากทุกภาคส่วน ทั้งทหาร เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และบรรเทาสาธารณภัย รวมถึงชุมชน ได้ร่วมกันปฏิบัติตามแผนป้องกันและแก้ไขอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ จึงขอให้ดำรงความต่อเนื่องในการทำงาน และให้พิจารณาหามาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติมในบางพื้นที่ที่ยังคงมีการเผาวัสดุ และพืชผลทางการเกษตร ส่งผลให้สถานการณ์หมอกควันยังคงมีอยู่ เช่น การเผาไร่อ้อยแทนการตัดในจังหวัดเพชรบูรณ์

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวด้วยว่า การประชุมในวันนี้ รองเลขาฯ คสช. ยังได้กล่าวถึงการทำงานของ กกล.รส. ซึ่งที่ผ่านมากำลังพลทุกนายมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และอดทนในการปฏิบัติภารกิจ ดูแลสถานการณ์ภาพรวมของประเทศ ทำให้เกิดความสงบเรียบร้อย ปฏิบัติตามนโยบายของ คสช. และรัฐบาล ทั้งการปรามปรามผู้มีอิทธิพล การจัดระเบียบสังคม การตรวจสอบสถานีวิทยุชุมชนที่ผิดกฎหมาย การรักษาความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว และสถานที่สาธารณะ ทั้งนี้กำชับให้มีการวาง และปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นภายใต้กรอบแนวทางเดิม คือการบังคับใช้กฎหมาย และดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศ ทั้งนี้ งานรักษาความสงบเรียบร้อยถือเป็นหัวใจสำคัญที่สนับสนุนให้รัฐบาลสามารถบริหารบ้านเมือง ดูแลและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย และจัดระเบียบสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข จึงขอให้ทุกส่วนได้ทุ่มเท ดูแลประชาชน ดูแลให้เกิดความสงบเรียบร้อยอย่างดีที่สุด.ห่วงใย!! คสช. ส่ง กกล.รส. ลงดูแลพี่น้อง ปชช.ที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง กำชับทุกส่วนลงช่วยอย่างทั่วถึง ทั้งการจัดหาน้ำ การช่วยหาตลาดขายผลผลิต ตรวจสอบราคาพืชผลมิให้สูงเกินจริง รวมทั้งดูสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน ปราบผู้มีอิทธิพล 15 มี.ค. 2559 14:57 ไทยรัฐ