บริการข่าวไทยรัฐ

มีนํ้าหนัก

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญ ยอมรับว่าได้รับหนังสือเสนอแนวทางแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญอย่าง เป็นลายลักษณ์อักษรจากแม่น้ำทั้ง 4 สายผ่านทางเลขาธิการ คสช.เรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดเผยด้วยว่าเป็นข้อเสนอที่มีน้ำหนักเพียงพอที่ทาง กรธ.สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขในร่างรัฐธรรมนูญได้.