บริการข่าวไทยรัฐ

'บิ๊กตู่' ซัดการเมืองในอดีตทำ ปชช.ตาบอดสี

"บิ๊กตู่" ย้ำพัฒนาอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ บนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ชี้โจทย์ประเทศปัญหาในอดีต การเมืองมอมเมา ลวงตาทำประชาชน "ตาบอดสี" แบ่งแยกแบบผิดๆ แถมถูกทำสายตาสั้น ถูกกล่อมขายฝัน มองความสุขเพียงอายุรัฐบาล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 มี.ค.59 สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้นำจดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน ฉบับที่ 22 มาแจกจ่ายสื่อมวลชน โดยบทความในคอลัมน์ "จากใจนายกรัฐมนตรี" ระบุว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคม การอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น ชีวิตมนุษย์ย่อมต้องการความมั่นคง ประเทศชาติก็เช่นกัน วงจรเฉลี่ยชีวิตของคนไทยอาจยาวนานถึง 80 ปี แต่อายุรัฐบาลเพียง 4 ปี โดยส่ิงที่จะประกัน "ความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน" ของพี่น้องชาวไทย คือ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในอดีตเวลาของเรานับกันเป็นนาที ชั่วโมง วัน เดือน ปี แต่ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เรานับเวลาเป็นวินาที เสี้ยววินาที ทำให้ "ความอดทนของเรามีสั้น" ในขณะที่ "การพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องการเวลา" ดังนั้นยุทธศาสตร์การปฏิรูปและพัฒนาประเทศ ที่อยู่บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันมีประชารัฐของรัฐบาลนี้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน จึงต้องการ "เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์" โจทย์ของประเทศในวันนี้ อันเป็นผลจากอดีต 1.ด้านเศรษฐกิจที่มีโครงสร้างไม่รองรับการพัฒนาของโลก พึ่งพาปัจจัยภายนอกประเทศ และประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในภาคการเกษตร โดยปราศจากการเสริมสร้างความเข้มแข็ง 2.ด้านสังคมที่มีแต่ความเหลื่อมล้ำในทุกๆ ด้าน 3.ด้านการเมืองที่มอมเมาและลวงตาประชาชน ทั้ง "ตาบอดสี" ไม่เห็นสีอื่น เห็นแต่สีตน ทั้งๆ ที่ทุกคนเป็นสี "ธงไตรรงค์" เหมือนกัน กลับสาดสีแบ่งแยกแบบผิดๆ อีกทั้ง "สายตาสั้น" มองความสุขเพียงอายุรัฐบาล ถูกกล่อมขายฝัน รอกลับมาเป็นรัฐบาลใหม่ ไม่ยั่งยืน "ยื่นปลา ไม่ยื่นเบ็ด ไม่สนวิธีหาปลา"

"ผมเชื่อเสมอว่าทุกปัญหามีทางออก หากเราร่วมมือกัน แนวทางประชารัฐที่รัฐบาลนำเสนอ จะเป็นการปฏิรูปทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง รวมทั้งส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย เพราะ "ประชาชนเป็นศูนย์กลาง" เป็นเจ้าของประเทศ รัฐต้องไม่ยัดเยียด ต้อง "ระเบิดจากภายใน" และต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ด้วยเทคนิคการทำงานร่วมกัน "รู้ รัก สามัคคี" ของคนในสังคม ตั้งแต่ระดับฐานรากด้วยการเสริมสร้างความเข็มแข็งของรัฐ ที่มี "ธรรมาภิบาล" "4 เสาค้ำยันสังคมไทย" ที่เราต้องร่วมกันสร้างตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประชารัฐ คือ 1.ทำกฎหมายให้เป็นกฎหมาย เป็นหลักประกันสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ขจัดความไม่เท่าเทียม แก้ขัดแย้งด้วยศาล และไม่แบ่งแยก แต่สร้าง "พลังทางสังคม" 2.เน้นการมีส่วนร่วมสร้างภาคีและเครือข่าย "แนวระดับ" ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และเสริมศักยภาพของเอกชนและประชาชนให้เข้มแข็ง รัฐดูแลต้นทาง กลางทาง ปลายทางให้ 3.เพิ่มพูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของภาครัฐ ทั้งโครงสร้างการบริหารจัดการงบประมาณ บุคลากร ระบบระเบียบ ให้รองรับการพัฒนาส่งเสริมการทำงานร่วมกันอย่างโปร่งใส เชื่อใจ ไร้ทุจริต มีระบบประเมินและตรวจสอบได้ 4.มีความหนุนเนื่องของยุทธศาสตร์ชาติ วาระแห่งชาติ และวิสัยทัศน์ร่วมกันของคนในชาติ หาก "การสร้างบ้านต้องตามใจผู้อยู่" เป็นจริงฉันใด พลังศรัทธาในปรัชญาประชารัฐของผมและพี่น้องประชาชน ย่อมนำไปสู่จิ๊กซอว์แห่งพลังสามัคคีของเจ้าของชุมชน ไปจนถึงเจ้าของประเทศได้จริงฉันนั้น ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจครับ" จดหมายข่าว ระบุ

ขณะที่ คอลัมน์ "วาทะนายกรัฐมนตรี" ได้นำถ้อยแถลงนายกฯ ตอนหนึ่ง ในพิธีเปิดเวทีจุดประกาย "สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก" เมื่อวันที่ 20 ก.ย.58 ที่เมืองทองธานี ว่า "ประเทศชาติไม่ใช่ของตน หรือของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของคนทั้ง 70 ล้านคน ที่เรียกว่า "ประชารัฐ" หากฟังเพลงชาติไทย ผู้ประพันธ์ได้เขียนไว้อย่างชัดเจน ไม่มีคำว่าประชานิยม".