วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภูเก็ตนำร่องโครงการ ประชารัฐในภาคใต้

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน นำภาคเอกชนเข้าเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรชุมชนผู้ปลูกสับปะรดภูเก็ต และชุมชนแม่บ้านเครื่องแกงทำมือข้าวยำ และเข้าเยี่ยมชมชุมชนแพะนมชุมชนพืชผักปลอดภัยภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ตลอดจนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ บ้านม่าหนิกศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ หมู่ 7 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต และร้านพรทิพย์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.รัษฎา อ.เมือง ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจขนาดย่อม สำนักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และยังเป็นต้นแบบร้านเทรดเดอร์ของภูมิภาคที่มีปริมาณการซื้อขายและการพัฒนาสินค้าโอทอปจนประสบความสำเร็จ มีนายประเจียด อักษรธรรมกุล รอง ผวจ.ภูเก็ต นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเลจ จำกัด (มหาชน) นางวันทนีย์ จิราธิวัฒน์ ผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลเข้าร่วมด้วย

นายอภิชาติกล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็น 1 ใน 12 คณะกรรมการประชารัฐ โดยรัฐบาลต้องการให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมทำงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้ จ.ภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกในภาคใต้ที่คณะกรรมการมารับฟังปัญหาและศึกษาดูงาน ซึ่งจะดูตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทาง ทั้งนี้ คณะกรรมการจะมีกรอบการทำงานที่จะมุ่งเน้นไปที่เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะมีการศึกษารูปแบบของงานแต่ละชุมชน โดยจะให้ภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้า การปรับปรุงสินค้า การพัฒนาสินค้าและที่สำคัญคือการตลาดและการจำหน่ายสินค้า เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ภาครัฐไม่มีความชำนาญ แต่ภาครัฐจะมีความชำนาญด้านความต้องการของชุมชน เพื่อนำข้อมูลจากความเป็นจริงมาประสานกันระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยจะทำในลักษณะเช่นนี้ในหลายๆจังหวัดทั่วประเทศ ในส่วน จ.ภูเก็ตเป็นจังหวัดนำร่องของภาคใต้.

นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน นำภาคเอกชนเข้าเยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกรชุมชนผู้ปลูกสับปะรดภูเก็ต และชุมชนแม่บ้านเครื่องแกงทำมือข้าวยำ 14 มี.ค. 2559 07:53 ไทยรัฐ