วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทุ่มแสนล้านยกระดับการศึกษาไทย ขึ้นแท่นศูนย์กลางงานวิจัยโลก ปรับวิธีสอนเด็กให้มีคุณธรรม

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะประธานฝ่ายเอกชน คณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษา 1 ใน 12 คณะทำงานประสานงานประชารัฐ เปิดเผยว่า เป้าหมายสำคัญของคณะทำงานชุดนี้คือ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของประเทศไทยในทุกมิติ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินงานให้เป็นรูปธรรมแล้ว “หนึ่งกรอบการทำงานที่สำคัญคือ ผลักดันการวิจัย ซึ่งถือเป็นการศึกษาที่ได้ความรู้สูงสุด คณะทำงานจะเสนอของบจากกระทรวงศึกษาธิการปีละ 20,000 ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยทั้งระบบใน 4 กลุ่มงานวิจัยที่ถือเป็นกระแสหลักหรือเมกะเทรนด์ของโลกในอนาคต และยังทำให้ไทยเป็นฮับการวิจัยของภูมิภาคได้”

โดยกลุ่มการวิจัยที่ไทยต้องให้ความสำคัญคือ 1.ไบโอเทคโนโลยี ที่เป็นกลุ่มที่จะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมที่ไทยมีศักยภาพในการเป็นฐานการผลิตอยู่แล้ว ทั้งอาหารสุขภาพ การแพทย์ การเกษตร 2.ดิจิตอลเทคโนโลยี 3.โรบอติกเทคโนโลยี ที่การพัฒนาในอนาคตจะไปถึงขั้นที่หุ่นยนต์เข้ามาทำงานหลายด้านแทนคนได้ 4.นาโนเทคโนโลยี ที่ปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว “ทั้ง 4 ด้านถือเป็นเมกะเทรนด์ของโลกอนาคต เราต้องนำนักวิจัยที่มีศักยภาพเข้ามาใน ประเทศ ดึงสถาบันการศึกษาเข้ามาช่วย ถ้าทำได้ไทยจะกลายเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยมาตรฐานโลกของเอเชีย ซึ่งจะทำให้เกิดผลได้ ต้องใช้งบด้านละ 1,000 ล้านดอลลาร์ จะเสนอให้รัฐบาลนำงบจากกระทรวงศึกษาฯที่มีอยู่ปีละ 500,000 ล้านบาท มาใช้ปีละ 20,000 ล้านบาท รวม 5 ปี เป็นเงิน 100,000 ล้านบาทก็เห็นผลแล้ว”

นายศุภชัยกล่าวต่อว่า การเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาปีนี้วางเป้าหมายไว้ 7,424 แห่ง เฟสแรกคัดเลือกมาแล้ว 3,322 แห่ง ซึ่งการปฏิบัติจะมีบุคลากรที่มีความรู้โดดเด่นด้านการศึกษา 1,000 คนรับผิดชอบ และลงไปดูแลการปรับปรุงแต่ละด้าน โดย 1 คนจะดูแลโรงเรียน 3 แห่ง และคนทั้งหมดนี้ จะทำงานประสานกับศูนย์ปฏิบัติการในเขตพื้นที่ที่มีทั้งรัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมเป็นผู้สนับสนุน และประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการส่วนกลางที่คอยติดตามให้การปรึกษา ซึ่งปัจจุบันมีเอกชน 10 แห่งจะพัฒนาผู้นำของบริษัทเพื่อส่งมาร่วมทำงานด้วย รวมถึงสนับสนุนงบประมาณ แต่เป้าหมายคือต้องการให้เอกชนเข้าร่วมโครงการจำนวนมากๆ

ทั้งนี้ กรอบการทำงานหลัก 10 ด้านที่จะขับเคลื่อนภายใต้คณะทำงานชุดนี้ เช่น การพัฒนาระบบข้อมูลการศึกษาของโรงเรียนที่เปิดเผยสู่สาธารณะ, พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอล, พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและรวบรวมสื่อการสอนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์, การเรียนการสอนที่ฝึกให้นักเรียนค้นคว้าด้วยตนเอง รู้จักวิเคราะห์และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมีจิตสาธารณะ, ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ, สร้างแรงจูงใจให้ผู้ปกครองและชุมชน, เชิญสถาบันการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเข้ามาร่วมพัฒนาการศึกษา, ยกระดับทักษะด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น.

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะประธานฝ่ายเอกชน คณะทำงานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการศึกษา 14 มี.ค. 2559 04:07 14 มี.ค. 2559 04:11 ไทยรัฐ