วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ ทรงจัดประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

นับเป็นเวลาเกือบ 3 ทศวรรษแล้ว ที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและทุ่มเทพระสติปัญญาทำการวิจัย เพื่อพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างเต็มพระปรีชาสามารถ ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรชาวไทย และมวลมนุษยชาติได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยทรงจัดให้มีการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นประจำทุกปี และในปีนี้ได้ทรงกำหนดให้มีการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 8 ขึ้น ภายใต้หัวข้อ “อนามัยสิ่งแวดล้อม : ความเชื่อมโยง ระหว่างสิ่งแวดล้อม สารเคมี และเชื้อที่ก่อโรค” (Environmental Health: Inter-linkages among the Environment, Chemicals and Infectious Agents) ระหว่างวันที่ 13-17 พ.ย 59 ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพฯ

สำหรับการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ ถือเป็นเวทีในการนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัย โดยในปีนี้ได้กำหนดหัวข้อด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อม สารเคมีและเชื้อที่ก่อโรค ซึ่งความรู้เหล่านี้ นับเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำมาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมต่อไปในอนาคต รวมทั้งยังก่อให้เกิดความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ และแลก เปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักวิชาการสาขาต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลมนุษยชาติต่อไป และยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงนักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมและร่วมเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณะ ทั้งนี้การเสนอผลงานขอให้ส่งบทคัดย่อ (Abstract) ไปที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2553-8535 หรือที่เว็บไซต์ https://pc8.cri.or.th

นับเป็นเวลาเกือบ 3 ทศวรรษแล้ว ที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและทุ่มเทพระสติปัญญาทำการวิจัย 13 มี.ค. 2559 19:21 ไทยรัฐ