วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.เบิกจ่ายงบฯ ตำบลละ 5 ล้าน แล้วกว่าหมื่นล้านบาท

รองปลัดฯ มท. เผย มท.เบิกจ่ายงบฯ ตำบลละ 5 ล้านบาทแล้วกว่าหมื่นล้านบาท แจงเหตุล่าช้าเป็นเพราะปัญหากำหนดราคากลาง-ตรวจรับงาน เร่งเบิกงบฯ โดยจองเงินในระบบไว้ก่อน 31 มี.ค.นี้

เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 59 นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ขณะนี้การดำเนินงานโครงการตามมาตรการ ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน มียอดการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการต่างๆ เป็นจำนวนเงิน 15,736.85 ล้านบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ได้รับอนุมัติโครงการจากสำนักจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่แล้ว จำนวน 121,527 โครงการ เป็นเงิน 36,254.78 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 11,946.32 ล้านบาท ซึ่งมีหลายจังหวัดที่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้เป็นจำนวนมาก เช่น จังหวัดนราธิวาส เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 91.01 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 385 ล้านบาท จังหวัดสกลนคร เบิกจ่ายแล้วร้อยละ 82.45 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 625 ล้านบาท เป็นต้น 

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้เร่งรัดติดตามการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณตามมาตรการดังกล่าว รวมทั้งกำชับให้ทุกจังหวัดกำกับดูแล และตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส

นายชยพล กล่าวต่อว่า ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลให้การดำเนินงานล่าช้า เช่น การขออนุญาตใช้พื้นที่ในการดำเนินโครงการ ปัญหาเรื่องการกำหนดราคากลาง ปัญหาเรื่องการรับจ้างงานกรณีผู้รับจ้างในระดับอำเภอมีจำนวนจำกัด แต่มีปริมาณงานจ้างเป็นจำนวนมาก ปัญหาความไม่เสถียรของระบบอินเทอร์เน็ต ส่งผลทำให้การรับส่งข้อมูลในการดำเนินงานมีความล่าช้า ปัญหาการตรวจรับงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจรับงานโครงการก่อสร้างที่มีเนื้องานคอนกรีต ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ระยะเวลาในการบ่มคอนกรีต อายุ 28 วัน ส่งผลทำให้การเบิกจ่ายเงินล่าช้า เนื่องจากผู้ตรวจรับงานรอระยะเวลาการบ่มคอนกรีตตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตลอดจนปัญหาความไม่ชัดเจนในเรื่องอำนาจในการอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้ในระยะเวลา 3 สัปดาห์ที่เหลือ ทุกจังหวัดจะต้องเร่งเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ทันตามกำหนดระยะเวลา จึงเกรงว่าระบบอาจจะรองรับไม่ทัน ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย จึงจำเป็นจะต้องทำการก่อหนี้ผูกพันโดยการจองเงินในระบบ (พีโอ) ไว้ก่อนในทุกๆ โครงการ ภายใน 31 มี.ค.นี้  โดย รมว.มหาดไทยได้มอบเป็นนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและะนายอำเภอในแต่ละพื้นที่ลงไปกำกับติดตาม ตรวจสอบดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

รองปลัดฯ มท. เผย มท.เบิกจ่ายงบฯ ตำบลละ 5 ล้านบาทแล้วกว่าหมื่นล้านบาท แจงเหตุล่าช้า เป็นเพราะปัญหากำหนดราคากลาง-ตรวจรับงาน เร่งเบิกงบฯ โดยจองเงินในระบบไว้ก่อน 31 มี.ค.นี้ 13 มี.ค. 2559 15:23