วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สตรี–ครอบครัว

www.owf.go.th เป็นเว็บไซต์ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นหน่วยงานหลักระดับชาติในการเสริมสร้างความเสมอภาคหญิงชาย เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว พัฒนากลไกการทำงานด้านสตรีและครอบครัว เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร

เกี่ยวกับ สค. พระบรมราโชวาท สารจากนายกรัฐมนตรี ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ หน้าที่ ทำเนียบกรม บทความ งานวิจัย คู่มือ และเอกสารเผยแพร่ หนังสือ คู่มือ องค์ความรู้ สมัชชาสตรีและครอบครัว งานวิจัย สำรวจ ประเมินผล แผ่นพับ นอกจากนี้ใน เมนูหลัก ยังมี กฎหมาย/ คำสั่ง สาระน่ารู้ แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจ ระบบฐานข้อมูลด้านสตรีและครอบครัว ฯลฯ...

13 มี.ค. 2559 11:55 ไทยรัฐ