วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

84พรรษามหาราชินี PEAสร้างฝายสู้แล้ง

เป็นที่ประจักษ์แก่พสกนิกรชาว ไทยทุกหมู่เหล่าว่า

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระแม่ของปวงไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องมาตลอดกว่า 6 ทศวรรษ...ด้วยพระปรีชาสามารถ พระวิริยะอุตสาหะ และพระราชหฤทัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตา

สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานที่แน่วแน่มุ่งมั่นให้อาณา ประชาราษฎร์ของพระองค์ มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีตามแนวพระราชดำรัสทุกครั้ง

เปรียบเสมือน...แสงสว่างทางปัญญาที่สาดส่องให้เหล่าพสกนิกรของพระองค์เห็นหนทางชีวิต มีความสุขร่มเย็น ก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแก่พสกนิกรชาวไทย

เนื่องในวโรกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” (PEA) ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ร่วมแรงร้อยใจร่วมจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคล ด้วยการจัดกิจกรรมพร้อมกันถึง 4 กิจกรรม คือ

1.โครงการ PEA ใส่ใจทุกชีวิต บริจาคโลหิต 8.4 ล้านซีซี

โดยความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน ลูกจ้างและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ รวม 25,794 คน ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และที่โรงพยาบาลประจำจังหวัด น้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล

และเพื่อสนับสนุนโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย ที่ยังขาดแคลนโลหิตสำหรับการช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยได้ปริมาณโลหิตบริจาคมากถึง 9,027,900 ซีซี

ถวิล เปลี่ยนศรี ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บอกว่า โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างมาก ได้โลหิตที่รับบริจาคเกินกว่าเป้าหมายเกือบล้านซีซี

ทั้งนี้...เมื่อปี 2558 ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก็ได้จัดกิจกรรมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ได้โลหิตบริจาคถึง 7,547,000 ซีซี

2.โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ เป็นโครงการที่สนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเรื่อง...“การอนุรักษ์ช้างไทย”

โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคร่วมกับมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ จัดหาช้างจำนวน 8 เชือก นำไปปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดอยผาเมือง อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

เป้าหมาย...เพื่อช่วยลดปัญหาช้างเร่ร่อน สร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ อีกทั้งยังเป็นการช่วยอนุรักษ์พันธุ์ช้างเอเชีย ซึ่งเป็นสัตว์ป่าอีกประเภทที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ด้วย

3.โครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ถวายแม่ของแผ่นดิน

วัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง และปัญหาอุทกภัยตามธรรมชาติ ทำให้เกิดการเติบโตแบบยั่งยืนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น...สังคมชนบท เป็นการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม

“รักษ์น้ำ สร้างฝาย ถวายแม่ของแผ่นดิน” เน้นการใช้วัสดุเหลือใช้...อย่างเสาไฟฟ้า ตอม่อ คอน ที่ไม่ใช้งานหรือชำรุดนำมาเป็นวัสดุหลักในการก่อสร้าง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและมีประโยชน์สูงสุด

“การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” มีเป้าหมายดำเนินการก่อสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับชุมชนในพื้นที่บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 84 ฝาย มีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือน มกราคม-สิงหาคม 2559

ไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสริมว่า การดำเนินโครงการเพื่อให้เกิดการเติบโตกับชุมชนร่วมกัน เราจะมีการทำประชาคมในชุมชนเป้าหมาย เชิญผู้นำชาวบ้าน ลูกบ้านมาร่วมพูด แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อลงมติร่วมกัน

น่าสนใจว่า “ฝาย”...แต่ละแห่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการอุปโภค บริโภค หรือเพื่อการเกษตรแล้ว พื้นที่บริเวณก่อสร้างฝายชะลอน้ำยังใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหรือท่องเที่ยวให้กับชุมชนได้ด้วย

“นอกจากจะช่วยกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งแล้ว ประโยชน์ของฝายชะลอน้ำอีกอย่างคือ การช่วยชะลอกระแสน้ำหลากในช่วงฤดูมรสุมของทุกปีอีกด้วย”ไพบูลย์ ว่า

สำหรับรูปแบบของฝายชะลอน้ำของ “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค” จะจัดทำเป็น 2 ชนิด คือ

หนึ่ง...ฝายแม้ว เป็นการจัดสร้างฝายแบบกึ่งถาวร ก่อสร้างในพื้นที่ราบสูงบริเวณต้นน้ำ

ฝายแม้วจะเป็นฝายที่ใช้วัสดุตามธรรมชาติที่หาได้ทั่วไปในพื้นที่ป่า เช่น ก้อนหิน ไม้ไผ่ เป็นต้น คุณประโยชน์ของฝายแม้ว จะช่วยชะลอน้ำในพื้นที่ราบสูง และเก็บกักน้ำเพื่อให้พื้นที่ต้นน้ำมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้น

สอง...ฝายชะลอน้ำ PEA เป็นการจัดสร้างแบบถาวร ใช้เสาไฟฟ้าที่ชำรุดเป็นวัสดุหลัก มีส่วนผสมของคอนกรีต แบ่งเป็น
3 ขนาดคือ “ฝายขนาดเล็ก” มีขนาดกว้างน้อยกว่า 10 เมตร...“ฝายขนาดกลาง” มีความกว้างระหว่าง 10-15 เมตร และ “ฝายขนาดใหญ่” มีความกว้างมากกว่า 15 เมตรขึ้นไป

โดยทั้งโครงการมีการจัดสร้างฝายทั้ง 2 แบบหลักไปแล้ว 302 ฝาย

4.โครงการ 84 ชุมชน ปลอดภัยใช้ไฟ PEA

โครงการนี้มุ่งเน้น ส่งเสริม ปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนในพื้นที่ให้ใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างถูกต้องและถูกวิธี เน้นการประหยัด ปลอดภัย ลดอุบัติภัยจากการใช้ไฟฟ้า เป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในด้านการส่งเสริม...สนับสนุนให้ปี 2559 เป็นปีแห่งความปลอดภัย

เสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคย้ำว่า โครงการข้างต้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะพิจารณาเลือกชุมชนที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ จังหวัดละ 1 ชุมชน รวม 74 ชุมชน

และ...เลือกพื้นที่ประสบภัยพิบัติซ้ำซากในพื้นที่ภาคกลางตอนบน ภาคเหนือตอนล่าง เขตละ 5 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 84 ชุมชน

“เราจะจัดกิจกรรมบริการประชาชน โดยพนักงานและลูกจ้าง PEA จะไปให้ความรู้ แนะนำเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด... ปลอดภัย จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบ...ปรับปรุงระบบไฟฟ้าในชุมชน เพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในชุมชนเป้าหมายมีความปลอดภัยสูงสุด”

สำหรับประชาชนที่ต้องการสอบถามข้อมูลหรือแนะนำบริการเกี่ยวกับไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ผู้ว่าการ เสริมสกุล คล้ายแก้ว บอกว่า สามารถติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วน...“PEA Call Center”

โทร. “1129”...ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.

13 มี.ค. 2559 10:48 13 มี.ค. 2559 10:48 ไทยรัฐ