บริการข่าวไทยรัฐ

'สวนดุสิตโพล' เผย ปชช.88.87%
 อยากให้ คสช.ปราบผู้ค้ายาเสพติด

“สวนดุสิตโพล” ระบุ “ผู้มีอิทธิพล” ที่ประชาชน 88.87%
 คิดว่า คสช. ควรเร่งปราบปรามมากที่สุดคือ 
ผู้ค้ายาเสพติด ของผิดกฎหมาย อาวุธเถื่อน 
ส่วน 85.43% เชื่อ มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับมาเฟีย...

วันที่ 13 มี.ค. 59 จากที่ คสช. มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง เร่งปราบปรามผู้มีอิทธิพลในทุกพื้นที่ โดยให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ขจัดปัญหา "มาเฟีย" เพื่อเป็นการจัดระเบียบสังคม และดูแลประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างปกติ ไม่ถูกเอาเปรียบหรือถูกบังคับจากผู้ที่กระทำตนเป็นผู้ที่มีอิทธิพล เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็น และเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,249 คน สำรวจระหว่างวันที่ 7-12 มีนาคม 2559 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพล (มาเฟีย) ของ คสช.อันดับ 1
 เป็นนโยบายที่ดี เห็นด้วยกับนโยบายนี้ ขอให้เร่งดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
74.62%


อันดับ 2 
หากทำได้จริง บ้านเมืองคงสงบเรียบร้อย ประชาชนปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
73.90%


อันดับ 3 
เป็นเรื่องยากที่จะปราบปรามได้ทั้งหมด อาจแก้ปัญหาได้เพียงบางส่วนเท่านั้น
 71.74%


อันดับ 4
 เจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ยุติธรรม ตรงไปตรงมา 
65.49%


อันดับ 5
 ควรให้รางวัลสำหรับผู้ที่ให้เบาะแสหรือผู้ที่ทำผลงานได้ดีเยี่ยม 
56.35%

2. “ผู้มีอิทธิพล” ที่ประชาชนคิดว่าควรเร่งปราบปรามมากที่สุด คืออันดับ 1 
ผู้ค้ายาเสพติด ของผิดกฎหมาย อาวุธเถื่อน 
88.87%


อันดับ 2 
นักการเมือง นักการเมืองท้องถิ่น
 78.46%


อันดับ 3 
เจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการ กลุ่มคนมีสี ตำรวจ ทหาร
 73.26%


อันดับ 4
 นายทุน เงินกู้นอกระบบ เปิดบ่อน หวยใต้ดิน 
67.41%


อันดับ 5 
พวกค้าแรงงาน ค้ามนุษย์ 
61.73%

3. ประชาชนคิดว่ากลุ่มผู้มีอิทธิพลต่างๆ มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่?

อันดับ 1 
มี 
85.43% เพราะเป็นเรื่องปกติที่มีมานาน รับรู้จากข่าวที่นำเสนอ เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจหน้าที่ในการช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีอิทธิพล เจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็ออกมายอมรับว่ามีจริง ฯลฯ


อันดับ 2 
ไม่แน่ใจ
 13.29% เพราะอาจเป็นข่าวโคมลอย มีการแอบอ้างหรือใส่ร้ายป้ายสีเพื่อให้บุคคลนั้นๆ เสื่อมเสียชื่อเสียง ฯลฯ


อันดับ 3
 ไม่มี
 1.28% 
เพราะเชื่อมั่นในเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการไทย ก่อนเข้ารับตำแหน่งทุกคนต้องถวายสัตย์ปฏิญาณ ฯลฯ4. ปัญหา/อุปสรรค ที่ขัดขวางการปราบปรามผู้มีอิทธิพล (มาเฟีย) คือ


อันดับ 1
 ไม่กล้าร้องเรียน กลัวเดือดร้อน ถูกคุกคาม ถูกทำร้าย 
81.59%


อันดับ 2
 รับสินบน รับเงินใต้โต๊ะ เห็นแก่ผลประโยชน์
 76.22%


อันดับ 3
 การใช้ตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ที่สูงกว่า ใช้ระบบเส้นสาย ช่วยเหลือพวกพ้อง เครือญาติ 
70.94%


อันดับ 4 
มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้อง รู้เห็นเป็นใจ ไม่เอาจริงเอาจัง
 68.45%


อันดับ 5
 กฎหมายมีช่องโหว่ บทลงโทษไม่เหมาะสม
 66.53%

5. จากนโยบายของ คสช. ที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อขจัดปัญหาผู้มีอิทธิพล (มาเฟีย) 
ประชาชนคิดว่าจะสำเร็จมากน้อยเพียงใด?

อันดับ 1
 น่าจะสำเร็จได้ 
42.43% เพราะหากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองและประชาชน คสช.น่าจะควบคุมและแก้ปัญหาได้ ฯลฯ


อันดับ 2 
ไม่น่าจะสำเร็จ
 36.99% เพราะเมื่อคนเก่าไปก็มีคนใหม่มาแทน ผู้มีอิทธิพลมีอยู่มาก การปราบปรามอาจไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ ฯลฯ


อันดับ 3
 สำเร็จได้แน่นอน
 11.93% เพราะคสช.มีอำนาจเด็ดขาด เอาจริงเอาจัง สามารถใช้อำนาจพิเศษตามมาตรา 44 ได้ทุกสถานการณ์ ฯลฯ 


อันดับ 4 
ไม่สำเร็จ 
8.65% เพราะเป็นปัญหาที่มีมานาน ยังไม่เคยมีใครแก้ปัญหาได้สำเร็จ หรือขุดรากถอนโคนให้หมดสิ้นไปได้ ฯลฯ

6. วิธีการใดที่จะสามารถปราบปรามผู้มีอิทธิพล (มาเฟีย) ได้ผลมากที่สุด

อันดับ 1
 ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน ช่วยกันสอดส่องดูแล ประชาชนช่วยเป็นหูเป็นตา 
87.35%


อันดับ 2
 เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เอาจริงเอาจัง มีบทลงโทษรุนแรงเด็ดขาด 
83.35%


อันดับ 3 
สามารถจับกุมหรือดำเนินการกับผู้มีอิทธิพลรายใหญ่หรือตัวจริงให้ได้
 79.66%


อันดับ 4
 ปลูกฝังจิตสำนึก เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
72.78%


อันดับ 5 
มีระบบการติดตาม การตรวจสอบที่ดี มีประสิทธิภาพ 
58.21%