วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.ผ่าน ก.ม.วิธีพิจารณาคดี 'ค้ามนุษย์'

สนช. มีมติเห็นชอบผ่าน พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ 143 เสียง ใช้ระบบไต่สวนแทนระบบกล่าวหา ไม่นับอายุความหากหลบหนีระหว่างการดำเนินคดี พร้อมจัดตั้งศาลค้ามนุษย์ในศาลอุทธรณ์ เชื่อส่งผลดีต่อการจัดอันดับการค้ามนุษย์ของไทย

เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 59 ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ทำหน้าที่ประธานการประชุม พิจารณาร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยมีสาระสำคัญ กำหนดคำนิยามคำว่า "คดีค้ามนุษย์" ให้หมายความว่า คดีที่ข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะมีข้อหาความผิดอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม แต่ไม่รวมถึงคดีที่อยู่ในอำนาจศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ คดีที่อยู่ในศาลเยาวชนและครอบครัว กำหนดให้วิธีพิจารณาคดีการค้ามนุษย์ให้ใช้ระบบไต่สวนและเป็นไปโดยรวดเร็ว กำหนดให้การสั่งปล่อยชั่วคราวจะต้องกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการหลบหนีและภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอย่างเพียงพอ

ในกรณีที่เป็นคำสั่งของศาลหากมีการสั่งให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่สามารถใช้ตรวจสอบหรือจำกัดการเดินทางของผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราว ให้ศาลมีอำนาจกำหนดเจ้าพนักงาน หรือบุคคลซึ่งจะต้องรับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งได้ด้วย ถ้าผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยหลบหนีในระหว่างถูกดำเนินคดี หรือระหว่างการพิจารณาคดีของศาล มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหา หรือจำเลยหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ และเมื่อได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจำเลย

ถ้าจำเลยหลบหนีไปในระหว่างต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ มิให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา 98 มาใช้บังคับ และกำหนดให้จัดตั้งแผนกคดีค้ามนุษย์ขึ้นในศาลอุทธรณ์ โดยให้มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีค้ามนุษย์ที่มีการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้น ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ ในบทเฉพาะกาลได้บัญญัติให้บรรดาคดีค้ามนุษย์ที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาลใดในวันที่ พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ ให้ศาลที่คดีนั้นค้างพิจารณาอยู่คงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาต่อไป และให้นำกฎหมายซึ่งบังคับใช้อยู่ในวันที่ พ.ร.บ.นี้บังคับใช้มาใช้บังคับจนกว่าคดีจะสิ้นสุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิก สนช. ได้สอบถามในส่วนของคดีที่จะเข้าข่ายการพิจารณาตามร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ และวิธีการพิจารณาในระบบการไต่สวนแตกต่างจากระบบการกล่าวหาอย่างไร หลังจากพิจารณาจนจบร่างแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบในวาระ 3 ด้วยคะแนน 143 เสียง งดออกเสียง 5 เสียง ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ นายมนตรื ศรีเอี่ยมสะอาด ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับต่อการป้องกันและปราบปรามกระบวนการค้ามนุษย์ และยังเป็นผลในการพิจารณาอันดับการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ซึ่งฝ่ายบริหาร หรือ ครม.ต้องรายงานผลการดำเนินการของไทยในเดือนนี้ และร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้จะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม

สนช. มีมติเห็นชอบผ่าน พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ 143 เสียง ใช้ระบบไต่สวนแทนระบบกล่าวหา ไม่นับอายุความหากหลบหนีระหว่างการดำเนินคดี พร้อมจัดตั้งศาลค้ามนุษย์ในศาลอุทธรณ์ เชื่อส่งผลดีต่อการจัดอันดับการค้ามนุษย์ของไทย 11 มี.ค. 2559 20:20 ไทยรัฐ