บริการข่าวไทยรัฐ

เล็งใช้ ก.ม. กำกับจริยธรรมสื่อ หากไม่สามารถดูแลกันได้เอง

ที่ประชุม กสทช. เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม เตรียมออกกฎหมายกำกับดูแลสื่อในเดือนมิถุนายน หากไม่สามารถกำกับดูแลกันเองได้

การประชุมเพื่อติดตามการดำเนินการตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตและประกาศ กสทช. ในประเด็นมาตรฐานทางจริยธรรม จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเชิญผู้ประกอบการทีวีดิจิตอล 24 ช่อง เข้าร่วม ได้ข้อสรุปว่าให้ร่วมกันหาทางออกเพื่อกำกับดูแลกันเอง แต่หากไม่สามารถทำได้ควรมีกฎหมายมาบังคับใช้

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวว่า ผู้ประกอบการแต่ละช่อง มีกลไกการกำกับดูแลกันเอง ซึ่งบางช่องมีอยู่แล้ว แต่บางช่องยังไม่มี ดังนั้น ช่องที่มีจะต้องลงลายลักษณ์อักษรและส่งหนังสือมาที่ กสทช. ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของช่อง ก็จะส่งให้องค์กรวิชาชีพสื่อพิจารณาตัดสิน สุดท้ายถ้าไม่สามารถกำกับดูแลกันเองได้ ก็ต้องใช้กฎหมายกำกับดูแล ซึ่งล่าสุดกฎหมายยังเป็นเพียงร่างประกาศ กสทช. เรื่องมาตรฐานส่งเสริมการรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญาตและผู้ผลิตรายการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนที่เกี่ยวกับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ... ที่ยังไม่มีผลบังคับใช้ และไม่มีบทลงโทษสำหรับผู้กระทำความผิด

นายโกศล สงเนียม เลขาธิการสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กล่าวว่า สภาวิชาชีพมีบทบาทในการกำกับดูแลกันเอง ซึ่งแต่ละช่องยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม และในกรณีที่ผ่านมามีการแสดงให้เห็นว่าสามารถกำกับดูแลกันเองได้ แต่ที่ผ่านมาในองค์กรวิชาชีพ ยังไม่มีกฎหมายและบทลงโทษที่ชัดเจน

สำหรับร่างฯ ประกาศฉบับนี้ ผู้ประกอบการทีวีดิจิตอลจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกำกับดูแลกันเอง ส่งมาที่ กสทช. ภายในเดือนเมษายน หลังจากนั้นจะส่งให้ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พิจารณา ก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนมิถุนายนนี้