บริการข่าวไทยรัฐ

คมนาคม เปิดเวทีให้ความรู้ ฟังความเห็นชาวระยอง พัฒนารถไฟไทย-จีน

คมนาคม เปิดเวทีให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ พร้อมรับฟังความเห็นชาวระยอง ร่วมพัฒนารถไฟไทย–จีน ระบุ ช่วยเพิ่มทางเลือกการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ...

วันที่ 10 มี.ค. 59 นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการสัมมนา เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูล ความเข้าใจ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของประชาชน ครั้งที่ 6 ภายใต้โครงการสร้าง การรับรู้ ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อการพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟขนาดทางมาตรฐาน ณ จังหวัดระยอง ว่า สำหรับการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟขนาดทางมาตรฐาน ขนาด 1.435 เมตร (Standard Gauge) มีแนวเส้นทาง แบ่งเป็น 4 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ (บางซื่อ)-แก่งคอย ระยะทาง 118 กม. ช่วงที่ 2 แก่งคอย-มาบตาพุด ระยะทาง 239 กม. ช่วงที่ 3 แก่งคอย-นครราชสีมา ระยะทาง 134 กม. และช่วงที่ 4 นครราชสีมา-หนองคาย ระยะทาง 354 กม. รวมระยะทาง 845 กม. ซึ่งจะช่วยให้การขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร มีความสะดวก สบาย ตรงเวลา และรวดเร็วมากขึ้น ทำให้ประเทศไทยสามารถเชื่อมโยงระบบราง ผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเดินทางถึงสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ และเพิ่มทางเลือกในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา ผลไม้ มันสำปะหลัง เป็นต้น ที่ไทยจะส่งไปยังจีน ทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริกาได้

นายธีระพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาทางรถไฟขนาดทาง 1 เมตร (Meter Gauge) ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพราะเป็นโครงข่ายระบบรางพื้นฐานของประเทศ ที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นระบบหลักของการขนส่งทางรางได้ภายในระยะเวลา 5 ปี ดังจะเห็นได้จากโครงการพัฒนารถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน จำนวน 7 โครงการ ระยะทางรวม 993 กิโลเมตร และโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ จำนวน 3 โครงการ ระยะทางรวม 688 กิโลเมตร ซึ่งหากทางรถไฟดังกล่าวได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยให้การขนส่งในระบบรางของประเทศไทย มีประสิทธิภาพและตรงต่อเวลามากขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนารถไฟขนาดทางมาตรฐาน

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมมีแผนงานดำเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ–ระยอง ซึ่งขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างขั้นตอนจ้างบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและรูปแบบการลงทุนโครงการ คาดว่าผลการศึกษาจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2559 โดยหากการพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟขนาดทางมาตรฐาน ช่วงที่ 2 แก่งคอย-มาบตาพุด และโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-ระยอง แล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมต่อการเดินทางขนส่ง และช่วยกระจายสินค้าระหว่างภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ที่ท่าเรือแหลมฉบัง และท่าเรือมาบตาพุด ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น.