วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท.เล็งแถลงผลงานใหญ่ 6 เดือน ปลาย เม.ย.นี้

สปท. นัดประชุม 14-15 มี.ค. ขับเคลื่อนงานปฏิรูป 3 กมธ.ใหญ่ การศึกษา-กีฬา-บริหารราชการ เล็งแถลงผลงานใหญ่ ครบรอบ 6 เดือน ปลาย เม.ย.นี้

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. ที่รัฐสภา นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) กล่าวภายหลังการประชุมวิป สปท.ว่า ที่ประชุมได้มีมติบรรจุระเบียบวาระการประชุม สปท.ในวันที่ 14-15 มี.ค. โดยในวันที่ 14 มี.ค. จะมีวาระการพิจารณาเรื่องที่ คณะ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา พิจารณาเสร็จแล้ว 2 เรื่อง 1. รายงานเรื่อง แผนปฏิรูปเร่งด่วน ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก และ 2. รายงานเรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยเพื่อนวัตกรรม ขณะที่ การประชุมในวันที่ 15 มี.ค. เป็นวาระการพิจารณาเรื่องที่ กมธ.พิจารณาเสร็จแล้ว 1. รายงานการปฏิรูปประเทศของคณะ กมธ. ด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม เรื่อง การจัดทำแผนการพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) และ ร่าง พ.ร.บ.การกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560-2564) และ 2. รายงานการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง การปฏิรูปองค์การมหาชน และ ร่าง พ.ร.บ.องค์การมหาชน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นช่วงปลาย เม.ย. สปท. จะจัดงานแถลงผลงานหลังทำงานครบรอบ 6 เดือน แต่รายละเอียดขณะนี้ยังไม่ได้กำหนดอย่างเป็นทางการ

สปท. นัดประชุม 14-15 มี.ค. ขับเคลื่อนงานปฏิรูป 3 กมธ.ใหญ่ การศึกษา-กีฬา-บริหารราชการ เล็งแถลงผลงานใหญ่ ครบรอบ 6 เดือน ปลาย เม.ย.นี้ 10 มี.ค. 2559 15:50 ไทยรัฐ