วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แกนนำชุมชน รับรู้-พึงพอใจ รบ.คสช. วางยุทธศาสตร์ชาติมากสุด

มาสเตอร์โพล ระบุแกนนำชุมชนกว่า 93% รับรู้และเข้าใจ นโยบาย-มาตรการ-ร่าง รธน. และการดำเนินการตามโรดแม็ปของรัฐบาล คสช.ตลอดเวลา 18 เดือน ชี้ พึงพอใจมากที่สุด คือ การวางยุทธศาสตร์ชาติ

รศ.ดร.เชษฐ รัชดาพรรณาธิกุล ประธานชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน (Thai Researchers in Community Happiness Association, TRICHA) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจมาสเตอร์โพล (Master Poll) เรื่อง 18 เดือน กับความพยายามในการสร้างความเข้าใจ-ความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล

กรณีศึกษาตัวอย่างแกนนำชุมชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 1,074 ตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นทางสถิติจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลแกนนำชุมชนทั่วประเทศ รวบรวมโดยชมรมนักวิจัยไทยเพื่อความสุขชุมชน ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 4-9 มีนาคม 2559 ผลการสำรวจพบว่า เมื่อคณะผู้วิจัยได้สอบถามถึงการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามนโยบาย และมาตรการสำคัญต่างๆ ของรัฐบาลในห้วงเวลาที่ผ่านมาพบว่า ในด้านการวางยุทธศาสตร์ชาติระยะสั้น-กลาง-ยาว กำหนดพื้นฐานในการบริหารราชการแผ่นดินให้กับทุกรัฐบาล ให้มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ไม่ทุจริต และใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้องนั้น ตัวอย่างแกนนำชุมชนร้อยละ 93.4 ระบุรับรู้และเข้าใจในการดำเนินงานดังกล่าวของรัฐบาล ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 6.6 เท่านั้น ที่ระบุยังไม่เข้าใจ 

ทั้งนี้ เมื่อสอบถามถึงการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโรดแม็ปของรัฐบาล ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบและเข้าใจอย่างทั่วถึงตรงกันนั้น พบว่า ตัวอย่างแกนนำชุมชนร้อยละ 93.3 ระบุรับรู้และเข้าใจ ในขณะที่ร้อยละ 6.7 ระบุไม่เข้าใจ

สำหรับการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ การทำประชามติ การเลือกตั้ง การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามกระบวนการ และช่องทางที่ถูกต้องและเหมาะสม พบว่า ตัวอย่างแกนนำชุมชนร้อยละ 92.8 ระบุรับรู้และเข้าใจ ในขณะที่ร้อยละ 7.2 ระบุยังไม่เข้าใจ

นอกจากนี้ เมื่อคณะผู้วิจัยได้สอบถามถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งรุนแรงบานปลาย จากการมีความคิดเห็นที่แตกต่างในเรื่องเหล่านี้นั้น พบว่า ตัวอย่างแกนนำชุมชนร้อยละ 91.3 ระบุรับรู้และเข้าใจ ในขณะที่ร้อยละ 8.7 ระบุไม่เข้าใจ ส่วนในประเด็นเกี่ยวกับการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนในสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น การป้องกันการใช้อำนาจทั้ง 2 สภา และแนวทางการปฏิรูปประเทศนั้น พบว่า ตัวอย่างแกนนำชุมชนร้อยละ 91.2 ระบุรับรู้และเข้าใจ ในขณะที่ร้อยละ 8.8 ระบุยังไม่เข้าใจ

ผลการสำรวจยังพบว่า ตัวอย่างแกนนำชุมชนร้อยละ 87.7 ระบุรับรู้และเข้าใจในการดำเนินการเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ที่มีความผิดตามกฎหมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งกฎหมายปกติ/คำสั่ง คสช. /มาตรา 44 ที่ยังคงไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมของประเทศ ในขณะที่ร้อยละ 12.3 ระบุยังไม่เข้าใจ
การเผยแพร่ความรู้ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญให้รับรู้รับทราบและเข้าใจอย่างแท้จริง พบว่า แกนนำชุมชนร้อยละ 85.0 ระบุรับรู้และเข้าใจ ในขณะที่ร้อยละ 15.0 ระบุยังไม่เข้าใจ ตามลำดับ

สำหรับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามนโยบาย/มาตรการดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น พบว่า ผลการดำเนินงานที่ตัวอย่างแกนนำชุมชนมีความพึงพอใจมากที่สุด (จากการสำรวจในครั้งนี้) คือ การวางยุทธศาสตร์ชาติ ระยะสั้น-กลาง-ยาว การกำหนดพื้นฐานในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อให้ทุกรัฐบาลมีธรรมาภิบาล โปร่งใส ไม่ทุจริต และใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้อง ที่พบว่า ร้อยละ 88.6 ระบุพอใจ รองลงมาคือ การเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโรดแม็ปของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบและเข้าใจอย่างทั่วถึงตรงกัน พบว่า ร้อยละ 88.5 ระบุพอใจ

สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ที่มีความผิดตามกฎหมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งกฎหมายปกติ-คำสั่ง คสช.-มาตรา 44 ที่ยังคงไม่ยอมรับกระบวนการยุติธรรมของประเทศนั้นพบว่า ร้อยละ 88.2 ระบุพอใจ

นอกจากนี้ ยังพบว่า ตัวอย่างแกนนำชุมชน ร้อยละ 88.1 ระบุมีความพึงพอใจในการดำเนินงานด้านการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนในสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น การป้องกันการใช้อำนาจทั้ง 2 สภา และแนวทางการปฏิรูปประเทศ ร้อยละ 87.7 ระบุพึงพอใจในการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งรุนแรงบานปลาย จากการมีความคิดเห็นที่แตกต่างในเรื่องเหล่านี้ ร้อยละ 87.6 ระบุพึงพอใจในการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญ เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญ การทำประชามติ การเลือกตั้ง การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามกระบวนการ และช่องทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ในขณะที่ร้อยละ 82.1 ระบุพึงพอใจในการเผยแพร่ความรู้ และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนรับรู้รับทราบและเข้าใจอย่างแท้จริง.

มาสเตอร์โพล ระบุแกนนำชุมชนกว่า 93% รับรู้และเข้าใจนโยบาย-มาตรการ-ร่าง รธน. และการดำเนินการตามโรดแม็ปของรัฐบาล คสช.ตลอดเวลา 18 เดือน ชี้ พึงพอใจมากที่สุด คือ การวางยุทธศาสตร์ชาติ 10 มี.ค. 2559 11:34 ไทยรัฐ