วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เครือข่ายชุมนุม' ยื่น กรธ.แก้ร่าง รธน.ให้ อปท.เก็บภาษีเอง

"เครือข่ายชุมชน" ยื่น กรธ.แก้หมวดปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มอำนาจจัดเก็บภาษีท้องถิ่นได้เอง ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจาก ลต.โดย ปชช.มีสภาพลเมืองช่วยพัฒนา ตั้งแต่ระดับรากหญ้า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 59 ที่รัฐสภา เครือข่ายกระจายอำนาจสู่ชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งนำโดย นายสถาพร เริงธรรม เลขาธิการเครือข่ายฯ ยื่นข้อเสนอร่างรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ผ่าน นายชาติชาย ณ เชียงใหม่ โฆษก กรธ.

โดย นายสถาพร กล่าวว่า ทางกลุ่มมีข้อเสนอจำนวน 6 ข้อ 1. ขอให้คงมาตรา 78 (3) ตามรัฐธรรมนูญ 2550 บังคับให้รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายบริหารราชการแผ่นดิน โดยกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อให้พึ่งตนเองและสามารถตัดสินใจกิจการของท้องถิ่นเองได้ 2. ให้คงมาตรา 284 เพื่อกำหนดที่มาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 3. กำหนดให้มีสภาพลเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนประชาชน มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับชาติ

4. จัดตั้งคณะกรรมการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติ หรือสภาปกครองท้องถิ่นแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่เป็นองค์กรกำกับดูแล ส่งเสริมและพัฒนากลไกการปกครองท้องถิ่นให้มีเอกภาพและประสิทธิภาพ 5. ควรกำหนดอำนาจหน้าที่หลักและอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะขององค์กรบริหารท้องถิ่น 8 ด้าน อาทิ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในท้องถิ่น การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นฐาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น และข้อเสนอสุดท้าย บังคับให้รัฐต้องกำหนดหลักประกันรายได้จากภาษีอากรแก่ท้องถิ่น เพื่อให้ท้องถิ่นมีรายได้ที่เพียงพอ พร้อมกับกำหนดชนิดของภาษีท้องถิ่นให้มีความชัดเจน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจจัดเก็บภาษีเอง

ด้าน นายชาติชาย กล่าวว่า ข้อเสนอทั้งหมดตนจะรับไปให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งการประชุมของ กรธ.นั้น เตรียมเข้าสู่หมวดการปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ขณะที่ข้อเสนอให้มีสภาพลเมืองท้องถิ่นนั้น ในร่างรัฐธรรมนูญคงเขียนเป็นคำเฉพาะดังกล่าวไม่ได้ เพราะอาจทำให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ ดังนั้น กรธ.จึงเขียนถ้อยคำให้มีความหมาย โดยรวมและครอบคลุมประเด็นดังกล่าว ว่าต้องเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม.

"เครือข่ายชุมชน" ยื่น กรธ.แก้หมวดปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มอำนาจจัดเก็บภาษีท้องถิ่นได้เอง ผู้บริหารท้องถิ่นต้องมาจาก ลต.โดย ปชช.มีสภาพลเมืองช่วยพัฒนา ตั้งแต่ระดับรากหญ้า 9 มี.ค. 2559 17:46 ไทยรัฐ