วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดัน 'ธุรกิจบริการ' รองรับสังคมผู้สูงอายุ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งดันธุรกิจบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน รองรับการขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุ ตั้งเป้าดึงต่างชาติเข้ามาใช้บริการในไทยเพิ่มขึ้น...

วันที่ 9 มี.ค.59 นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยถึงแผนในการส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพ คือ ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ สปา และนวดเพื่อสุขภาพว่า กรมฯ ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจบริการสุขภาพในเชิงลึกแก่ผู้ประกอบธุรกิจบริการสุขภาพของไทย ให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับแนวโน้มของโลก ที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ ในปัจจุบัน ไทยมีสถานบริการทางการแพทย์และสถานบริการสุขภาพที่หลากหลาย เช่น โรงพยาบาลขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก ศูนย์การแพทย์สาขาต่างๆ ธุรกิจนวดแผนไทย เพื่อการรักษาและการผ่อนคลาย ธุรกิจสปาไทยที่มีชื่อเสียง รวมถึงสถานบริการแพทย์ทางเลือก สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนที่หลากหลาย หากส่งเสริมให้มีมาตรฐาน จะยิ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการเข้ามาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุจากประเทศที่พัฒนาแล้ว นอกจากนี้ ไทยได้เปรียบในด้านการให้บริการ เพราะคนไทยมีหัวใจรักบริการ มีความสะดวกสบายในการรับบริการ ค่าใช้จ่ายเหมาะสม ซึ่งกรมฯ จะผลักดันให้ธุรกิจเหล่านี้ มีมาตรฐานสากลมากขึ้น เพื่อสร้างการยอมรับ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยังสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจด้วย

"ผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ความต้องการด้านที่พำนักระยะยาวด้านการรักษาพยาบาล และด้านการให้บริการดูแลผู้สูงอายุจึงมีมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งกรมฯ จะเร่งผลักดันธุรกิจบริการของไทยให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และผลักดันให้เป็นอีกธุรกิจในการสร้างรายได้เข้าประเทศ รวมทั้งผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพทั้งในอาเซียนและระดับโลก" นางสาวผ่องพรรณ กล่าว

ที่ผ่านมา กรมฯ ได้ดำเนินการส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพของไทย ให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการ มาตั้งแต่ปี 53 จนถึงปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ 212 ราย แบ่งเป็นธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ 51 ราย ธุรกิจสปา 127 ราย และธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ 34 ราย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งดันธุรกิจบริการสุขภาพให้มีมาตรฐาน รองรับการขยายตัวของสังคมผู้สูงอายุ ตั้งเป้าดึงต่างชาติเข้ามาใช้บริการในไทยเพิ่มขึ้น... 9 มี.ค. 2559 15:10 ไทยรัฐ