วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยพาณิชย์ จัดงาน SCB Investment Symposium “Thailand Ahead” ชี้เข็มทิศการลงทุนปี 2559

นายญนน์ โภคทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (กลาง) นางพรรณพร คงยิ่งยง รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าบุคคล (ขวา) ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้การต้อนรับ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (ที่ 2 จากขวา) นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ (ซ้าย) ที่ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา SCB Investment Symposium 2016 Thailand Ahead เดินหน้าประเทศไทยในตลาดโลก ที่ธนาคารได้จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความรู้แก่ลูกค้า ผู้สนใจ และนักลงทุนได้นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2559 มีทิศทางการฟื้นตัวที่ดีขึ้นด้วยแรงขับเคลื่อนจากการบริโภคและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ตลาดยังค่อนข้างอ่อนไหวกับสถานการณ์ในตลาดโลก แนะวางแผนการลงทุนและบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม พร้อมนำเสนอมุมมองเจาะลึกทิศทางการลงทุนในงานสัมมนา SCB Investment Symposium 2016 หัวข้อ “Thailand Ahead เดินหน้าประเทศไทยในตลาดโลก” รวมตัวผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ตลาดทุน และการลงทุน ตีแผ่ข้อมูลรอบด้านเพื่อการวางแผนบริหารและรับมือกับความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

นายญนน์ โภคทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2559 มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 2.5% ตลอดทั้งปี 2559 มีแรงขับเคลื่อนจากอุปสงค์ภายในประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (เมกะโปรเจ็กต์) จากภาครัฐที่คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบจำนวน 6.68 หมื่นล้านบาทในปีนี้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลงทุนและการบริโภคจากภาคเอกชนต่อเนื่อง ในขณะที่ภาคท่องเที่ยวยังสามารถขยายตัวได้อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังมีความเปราะบางและอ่อนไหวจากปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน อาทิ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับลดลง การดำเนินนโยบายการเงินของกลุ่มประเทศมหาอำนาจ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อมั่นของตลาด เช่นเมื่อต้นปีได้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในตลาดเงินตลาดทุนโลกอันเป็นจากปัญหาเศรษฐกิจในจีน เป็นต้น ดังนั้นนักลงทุนจึงไม่ควรวางใจกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่แม้จะเห็นแนวโน้มที่ฟื้นตัวดีขึ้น โดยแนะนำให้ติดตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ ควรวางแผนธุรกิจโดยพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมอย่างรัดกุม รวมถึงการจัดการความเสี่ยงที่ไม่ควรละเลย เพื่อให้ธุรกิจสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ปัจจุบันตลาดโลกอ่อนไหวต่อข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ มากขึ้น ผู้ประกอบการทุกระดับ ตั้งแต่ ธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจเอสเอ็มอี รวมถึงนักลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุนจะต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารและกระจายความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น เราเชื่อว่าปี 2559 จะเป็นอีกปีหนึ่งที่เศรษฐกิจโลกยังคงต้องเผชิญกับความผันผวน และประเทศไทยก็คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบได้เช่นกัน ดังนั้นหากเราสามารถก้าวผ่านความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นได้สำเร็จก็เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะสามารถเดินหน้าพัฒนาสู่การเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถขยายขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก”

ธนาคารตระหนักดีว่า สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สภาวะตลาด การไหลเข้าออกของเงินทุน ตลอดจนการวางแผนของภาคธุรกิจและครัวเรือน จึงได้จัดงานสัมมนา SCB Investment Symposium 2016 ในหัวข้อ “Thailand Ahead : เดินหน้าประเทศไทยในตลาดโลก” เพื่อให้ความรู้และข้อมูลแก่ลูกค้า นักลงทุน และผู้สนใจ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษ หัวข้อ “แสงสว่างของตลาดทุนไทย” ให้มุมมองทั้งโอกาสและความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง บรรยายพิเศษหัวข้อ “มุมมองเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลกในปี 2016” ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อทิศทางการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของภาครัฐ นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ บรรยายพิเศษหัวข้อ “การจัดการการลงทุนในปี 2016” แนะนำกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงและการบริหารพอร์ทลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่า

ธนาคารเชื่อมั่นว่าข้อมูลและความรู้จากมุมมองของวิทยากรผู้มีความเข้าใจในพื้นฐานเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างแท้จริงในครั้งนี้ จะทำให้ลูกค้า นักลงทุน และผู้สนใจที่เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการลงทุนได้อย่างเท่าทันต่อสถานการณ์ สามารถสร้างผลตอบแทนและความมั่งคั่งจากการลงทุนส่วนบุคคล หรือผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจด้วยสามารถพัฒนากิจการ กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารพร้อมให้คำปรึกษา พร้อมมอบบริการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างครบวงจร

แนะนักลงทุนเตรียมรับมือความเสี่ยงท่ามกลางความผันผวนของตลาดโลก 9 มี.ค. 2559 10:43 ไทยรัฐ