บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยพาณิชย์ จัดงาน SCB Investment Symposium “Thailand Ahead” ชี้เข็มทิศการลงทุนปี 2559

นายญนน์ โภคทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (กลาง) นางพรรณพร คงยิ่งยง รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าบุคคล (ขวา) ธนาคารไทยพาณิชย์ ให้การต้อนรับ นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง (ที่ 2 จากขวา) นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ (ซ้าย) ที่ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา SCB Investment Symposium 2016 Thailand Ahead เดินหน้าประเทศไทยในตลาดโลก ที่ธนาคารได้จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความรู้แก่ลูกค้า ผู้สนใจ และนักลงทุนได้นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนกลยุทธ์การลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมินเศรษฐกิจไทยปี 2559 มีทิศทางการฟื้นตัวที่ดีขึ้นด้วยแรงขับเคลื่อนจากการบริโภคและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม ตลาดยังค่อนข้างอ่อนไหวกับสถานการณ์ในตลาดโลก แนะวางแผนการลงทุนและบริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม พร้อมนำเสนอมุมมองเจาะลึกทิศทางการลงทุนในงานสัมมนา SCB Investment Symposium 2016 หัวข้อ “Thailand Ahead เดินหน้าประเทศไทยในตลาดโลก” รวมตัวผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ ตลาดทุน และการลงทุน ตีแผ่ข้อมูลรอบด้านเพื่อการวางแผนบริหารและรับมือกับความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

นายญนน์ โภคทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2559 มีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยคาดการณ์ว่าจะขยายตัวได้ไม่ต่ำกว่า 2.5% ตลอดทั้งปี 2559 มีแรงขับเคลื่อนจากอุปสงค์ภายในประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (เมกะโปรเจ็กต์) จากภาครัฐที่คาดว่าจะมีการเบิกจ่ายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบจำนวน 6.68 หมื่นล้านบาทในปีนี้ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการลงทุนและการบริโภคจากภาคเอกชนต่อเนื่อง ในขณะที่ภาคท่องเที่ยวยังสามารถขยายตัวได้อย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยังมีความเปราะบางและอ่อนไหวจากปัจจัยเสี่ยงรอบด้าน อาทิ การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ราคาน้ำมันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับลดลง การดำเนินนโยบายการเงินของกลุ่มประเทศมหาอำนาจ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบอย่างมากต่อความเชื่อมั่นของตลาด เช่นเมื่อต้นปีได้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในตลาดเงินตลาดทุนโลกอันเป็นจากปัญหาเศรษฐกิจในจีน เป็นต้น ดังนั้นนักลงทุนจึงไม่ควรวางใจกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่แม้จะเห็นแนวโน้มที่ฟื้นตัวดีขึ้น โดยแนะนำให้ติดตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอ ควรวางแผนธุรกิจโดยพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมอย่างรัดกุม รวมถึงการจัดการความเสี่ยงที่ไม่ควรละเลย เพื่อให้ธุรกิจสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ปัจจุบันตลาดโลกอ่อนไหวต่อข่าวและเหตุการณ์ต่างๆ มากขึ้น ผู้ประกอบการทุกระดับ ตั้งแต่ ธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจเอสเอ็มอี รวมถึงนักลงทุนในตลาดเงินและตลาดทุนจะต้องให้ความสำคัญต่อการบริหารและกระจายความเสี่ยงมากยิ่งขึ้น เราเชื่อว่าปี 2559 จะเป็นอีกปีหนึ่งที่เศรษฐกิจโลกยังคงต้องเผชิญกับความผันผวน และประเทศไทยก็คงไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบได้เช่นกัน ดังนั้นหากเราสามารถก้าวผ่านความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นได้สำเร็จก็เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะสามารถเดินหน้าพัฒนาสู่การเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ และสามารถขยายขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีระดับโลก”

ธนาคารตระหนักดีว่า สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการกำหนดนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สภาวะตลาด การไหลเข้าออกของเงินทุน ตลอดจนการวางแผนของภาคธุรกิจและครัวเรือน จึงได้จัดงานสัมมนา SCB Investment Symposium 2016 ในหัวข้อ “Thailand Ahead : เดินหน้าประเทศไทยในตลาดโลก” เพื่อให้ความรู้และข้อมูลแก่ลูกค้า นักลงทุน และผู้สนใจ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษ หัวข้อ “แสงสว่างของตลาดทุนไทย” ให้มุมมองทั้งโอกาสและความเสี่ยงสำหรับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง บรรยายพิเศษหัวข้อ “มุมมองเศรษฐกิจไทย และเศรษฐกิจโลกในปี 2016” ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อทิศทางการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจของภาครัฐ นายณรงค์ศักดิ์ ปลอดมีชัย กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ บรรยายพิเศษหัวข้อ “การจัดการการลงทุนในปี 2016” แนะนำกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงและการบริหารพอร์ทลงทุนเพื่อผลตอบแทนที่คุ้มค่า

ธนาคารเชื่อมั่นว่าข้อมูลและความรู้จากมุมมองของวิทยากรผู้มีความเข้าใจในพื้นฐานเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างแท้จริงในครั้งนี้ จะทำให้ลูกค้า นักลงทุน และผู้สนใจที่เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการลงทุนได้อย่างเท่าทันต่อสถานการณ์ สามารถสร้างผลตอบแทนและความมั่งคั่งจากการลงทุนส่วนบุคคล หรือผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจด้วยสามารถพัฒนากิจการ กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยธนาคารพร้อมให้คำปรึกษา พร้อมมอบบริการและนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนสำหรับลูกค้าทุกกลุ่มอย่างครบวงจร