วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.อุตฯ รับมือภัยแล้ง ยัน ไม่มี รง.ปิดตัวจากปัญหาขาดน้ำ

ก.อุตสาหกรรม เผย ไม่มีโรงงานปิดตัวจากปัญหาขาดแคลนน้ำ มีเพียงอุตฯ อาหาร เครื่องดื่ม รับผลกระทบบ้าง พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน การขาดแคลนน้ำทั้งระยะสั้น-ยาว ระบุ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกราย ลดการใช้น้ำ...

วันที่ 7 มี.ค. 59 นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ได้สั่งการให้อุตสาหกรรมจังหวัดสำรวจอย่างละเอียดถึงประเภทอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยพบว่าไม่มีโรงงานที่ปิดตัวลงเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนน้ำในกระบวนการผลิต แต่อาจได้รับผลกระทบบ้าง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมีผลผลิตการเกษตรที่ใช้เป็นวัตถุดิบลดลงหรือมีคุณภาพไม่คงที่ และมีราคาสูงขึ้น

ส่วนอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำมากอื่นๆ ได้มีการเตรียมการรองรับวิกฤติดังกล่าว เช่น การปรับแผนหรือปรับปรุงกระบวนการผลิต การจัดหาแหล่งน้ำสำรอง เนื่องจากได้รับทราบแนวโน้มการเกิดปัญหาภัยแล้งล่วงหน้าเป็นเวลานาน

อย่างไรก็ตาม ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) ได้กำหนดแนวทาง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาคอุตสาหกรรมระยะสั้นและระยะยาวไว้ ดังนี้ มาตรการระยะสั้น ได้แก่ 1. ส่งเสริมให้โรงงานใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักการ 3Rs 2. การใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลหรือน้ำใต้ดินที่มีคุณภาพดี สามารถใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมได้ 3. การขอความร่วมมือในการลดระบายน้ำทิ้งหรือไม่ระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงานในช่วงฤดูแล้ง ส่วนมาตรการระยะยาว ได้แก่ 1. การเพิ่มบ่อกักเก็บน้ำสำรองในโรงงาน 2. การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม เช่น น้ำทะเล น้ำทิ้งโรงงานสำหรับจังหวัดในภูมิภาค

นอกจากนี้ แต่ละจังหวัดได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/2559 เพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม และแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ของทุกภาคส่วนแล้ว โดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกรายในการลดการใช้น้ำ และลดการระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน รวมทั้งการช่วยเหลือดูแลภาคส่วนอื่นๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในภาคอุตสาหกรรม

ก.อุตสาหกรรม เผย ไม่มีโรงงานปิดตัวจากปัญหาขาดแคลนน้ำ มีเพียงอุตฯ อาหาร เครื่องดื่ม รับผลกระทบบ้าง พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน การขาดแคลนน้ำทั้งระยะสั้น-ยาว ระบุ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการทุกราย ลดการใช้น้ำ... 7 มี.ค. 2559 14:49 ไทยรัฐ