วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปชป. ชง กรธ.เพิ่มกลไกตรวจสอบรัฐเข้ม ป้องทุจริต

"องอาจ" แนะ กรธ.ปรับกลไกตรวจสอบถ่วงดุลเข้มข้น พร้อมชงให้ ส.ส.ฝ่ายค้าน นั่ง ปธ.กมธ.ตรวจสอบโกง เสนอตั้งกลไกโต้แย้งรัฐออก พ.ร.ก.ไม่จำเป็น

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 59 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการยกร่างรัฐธรรมนูญ ว่า ขอฝากไปยังคณะกรรมร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ปรับปรุงกลไกตรวจสอบถ่วงดุล ตามโครงสร้างทางบริหารและโครงสร้างทางนิติบัญญัติให้เข้มข้นขึ้น เพราะการมีกลไกตรวจสอบที่เข้มแข็งนั้น จะช่วยทำให้การทำงานของฝ่ายบริหารตามกระบวนการในระบอบประชาธิปไตยเกิดความโปร่งใส รวมถึงสร้างการยอมรับในระบอบประชาธิปไตยมากขึ้น กรธ.ควรพิจารณาประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. ปรับปรุงเพิ่มเติมกลไกเกี่ยวกับการตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจรัฐ และตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่น้อยกว่าที่เคยบัญญัติในรัฐธรรมนูญหลายฉบับที่ผ่านมา 2. ควรเพิ่มบทบาทของฝ่ายค้านให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลอย่างเข้มแข็งมากขึ้น โดยการกำหนดให้ ส.ส.จากฝ่ายค้านได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ที่มีบทบาทตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชัน และตรวจสอบการทำงานของกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการขนาดใหญ่ 3. ควรตั้งกระทู้ถามสดในสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเป็นกลไกตรวจสอบการทำงานของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี เหมือนที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ในส่วนที่ 9 เรื่องการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ตามมาตรา 156 และ มาตรา 157 4. ควรกำหนดให้มีกลไกโต้แย้งการใช้อำนาจฝ่ายบริหารในการออกพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) ที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ การทำให้มีกลไกตรวจสอบฝ่ายบริหารที่เข้มข้น จะช่วยทำให้การทำงานของฝ่ายบริหารเกิดความโปร่งใสมากขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้น 

"องอาจ" แนะ กรธ.ปรับกลไกตรวจสอบถ่วงดุลเข้มข้น พร้อมชงให้ ส.ส.ฝ่ายค้าน นั่ง ปธ.กมธ.ตรวจสอบโกง เสนอตั้งกลไกโต้แย้งรัฐออก พ.ร.ก.ไม่จำเป็น 7 มี.ค. 2559 12:28 ไทยรัฐ