วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดร. สุวิทย์ รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ เร่งเครื่องการทำตัวชี้วัดเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาเครื่องชี้วัดเศรษฐกิจการค้าการลงทุนไทย โดยมีผู้แทนจาก 5 หน่วยงานเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ โดยประเด็นหารือสำคัญ คือ การกำหนดแนวทางพัฒนาเครื่องชี้วัดด้านเศรษฐกิจที่จะเป็น Scorecard ของไทย เกี่ยวกับการค้าการลงทุนระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสม และครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งการส่งออกสินค้า การส่งออกบริการ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Inward FDI) และการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ (Outward FDI) 

ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศมีหลายมิติมากขึ้น จะดูจากตัวเลขการส่งออกสินค้าเพียงอย่างเดียว ก็คงจะไม่สามารถมองภาพและจุดยืนของประเทศไทยได้ชัดเจนถูกต้อง โดยขณะนี้ เรื่องการบริการ และการลงทุนทั้งเข้ามาและออกไปนอกประเทศมีบทบาทมากขึ้น ตนจึงเห็นว่า ในการวิเคราะห์แนวโน้มและกำหนดยุทธศาสตร์ประเทศได้ถูกต้อง จำเป็นจะต้องนำปัจจัยเรื่องการบริการและการลงทุนเข้ามาประกอบด้วย จึงได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ที่ดูแลการทำตัวชี้วัดหรือสถิติด้านการค้าสินค้า การบริการ และการลงทุน มาหารือกัน


ตัวชี้วัดเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (Internationalization Scorecard) 

จากการหารือพบว่าหน่วยงานต่างๆ ที่เชิญมา มีการทำสถิติหรือข้อมูลและดัชนีทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนอยู่แล้วตามหลักแนวทางสากล ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ข้อมูลเหล่านี้ยังกระจัดกระจาย ไม่มีหน่วยงานที่จะบูรณาการรวบรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพใหญ่ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และชี้ให้เห็นแนวโน้ม (trend) ต่างๆ ได้ ตนจึงได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เป็นหน่วยงานกลางที่จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในลักษณะบูรณาการ (Integrator) เพื่อพัฒนาเครื่องชี้วัดด้านการค้าสินค้า การบริการและการลงทุน (ทั้ง Inward และ Outward) ให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันให้มากขึ้น นอกจากนี้ ทุกหน่วยงานเห็นชอบร่วมกันว่า ควรมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกันอย่างเป็นทางการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบต่อไป


ดร.สุวิทย์ กล่าวว่า สำหรับกระทรวงพาณิชย์ จะแถลงสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ในลักษณะภาพรวมเป็นประจำทุกไตรมาส โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 นี้เป็นต้นไป

มีการทำสถิติหรือข้อมูลและดัชนีทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุนอยู่แล้วตามหลักแนวทางสากล ซึ่งนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี แต่ข้อมูลเหล่านี้ยังกระจัดกระจาย... 7 มี.ค. 2559 10:18 ไทยรัฐ