วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.จัดโรดแม็ปหนุนปราบโกง ปี 59

โฆษกฯ มท. เผย กระทรวงมหาดไทย จัดโรดแม็ปป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 59 ชู 3 ภารกิจ หนุนให้มี "จังหวัด-อำเภอ-อปท. ใสสะอาด"

เมื่อวันที่ 6 มี.ค. 59 นายชยพล ธิติศักดิ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในปี 2559 นี้ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำแผนโรดแม็ปการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขึ้น โดยดำเนินการใน 3 ภารกิจหลัก คือ การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลในเชิงปฏิบัติ โดยกำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลโครงการป้องกันการทุจริต การป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มข้น เน้นหนักการปลูกจิตสำนึกต้านทุจริต และการสร้างเครือข่ายร่วมกับทุกภาคส่วนลงลึกในระดับพื้นที่ โดยให้ทุกอำเภอจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายต่อต้านการทุจริตระดับอำเภอให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2559 และสนับสนุนให้มี "จังหวัดใสสะอาด" "อำเภอใสสะอาด" และ "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใสสะอาด" ทั่วประเทศ โดยจะมีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของกรม/ทุกจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยมี สำนักงาน ป.ป.ท. เป็นเจ้าภาพดำเนินการ

โฆษกฯ มท. เผย กระทรวงมหาดไทย จัดโรดแม็ปป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 59 ชู 3 ภารกิจ หนุนให้มี "จังหวัด-อำเภอ-อปท. ใสสะอาด" 6 มี.ค. 2559 16:55 6 มี.ค. 2559 20:14 ไทยรัฐ