วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วธ.เดินหน้าติวความรู้กฎหมายมรดกภูมิปัญญา

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว ซึ่งวธ. จะเร่งสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อช่วยกันส่งเสริม และอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติ ไม่ให้มีการนำมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไปใช้ในทางที่บิดเบือนหรือไม่เหมาะสมและอาจเป็นเหตุให้ต้องเสื่อมสูญไปอย่างน่าเสียดาย ทั้งนี้ พ.ร.บ. ดังกล่าวจะครอบคลุม 6 เรื่อง ได้แก่ 1.วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา 2.ศิลปะการแสดง 3.แนวทางปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 4.ความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล 5.งานช่างฝีมือดั้งเดิม และ 6.การละเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว และอื่นๆตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

“นอกจากนี้ พ.ร.บ.ดังกล่าว ยังระบุแนวทางการป้องกันและรักษามรดกภูมิปัญญา ระบุไว้ใน มาตรา 24 เมื่อปรากฏว่ามีการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ขึ้นบัญชีไว้ ให้คณะกรรมการเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อมีคำสั่งให้ระงับการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวได้ เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นกรณีที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งระงับการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นได้ รมว.วัฒนธรรมกล่าว.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ.2559 มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายแล้ว ซึ่งวธ. จะเร่งสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน... 5 มี.ค. 2559 04:45 ไทยรัฐ