วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บี้รัฐหนุนสตรีมีส่วนร่วมการเมือง

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. ที่อาคารอิมแพ็คเมืองทองธานี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด “สตรีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” พร้อมรับข้อเสนอเชิงนโยบายจากการประชุมสมัชชาสตรีแห่งชาติประจำปี 2559 จากคณะผู้แทนที่เสนอถึงรัฐบาลมีข้อสรุปดังนี้ เพิ่มมาตรการพิเศษสำหรับเด็กหญิงในการเข้าถึงการศึกษาทั้งในภาวะปกติและในสถานการณ์การตั้งครรภ์ไม่พร้อม, ปกป้องสิทธิและการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยมีมาตรการลงโทษที่เด็ดขาดและเป็นรูปธรรม, พัฒนาและยกระดับกลไกการคุ้มครองสิทธิให้กับกลุ่มสตรีได้เข้าถึงอย่างเป็นธรรม, พัฒนากลไกและผลักดันให้เกิดการนำมาตรการเรื่องสิทธิพื้นฐานจากภาครัฐไปสู่การปฏิบัติและบังคับใช้ทั้งสตรีพิการ สตรีชนเผ่า สตรีมุสลิม และเพิ่มสัดส่วนการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการตัดสินใจเชิงนโยบายทุกระดับ

ทั้งนี้ในงานยังจัดให้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล แก่สตรี บุคคล หน่วยงาน องค์กรที่มีผลงาน ดีเด่นด้านคุ้มครองสิทธิสตรี การส่งเสริมความเสมอ ภาคหญิงชายและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวจำนวน 18 สาขา โดย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.พม.เป็นผู้มอบ อาทิ บุคคลดีเด่นด้านการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ ได้แก่ นางทิชา ณ นคร ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษก, นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผอ.มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล สตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล คือ รศ.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล สตรีดีเด่นด้านสื่อมวลชน ได้แก่ นางแสงทิพย์ ยิ้มละมัย บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ นสพ.ไทยรัฐ เป็นต้น.

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. ที่อาคารอิมแพ็คเมืองทองธานี พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด “สตรีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”... 5 มี.ค. 2559 04:43 ไทยรัฐ