วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ประชุมหารือกับสมาคมโรงสีข้าวไทย

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 กระทรวงพาณิชย์ได้เชิญสมาคมโรงสีข้าวไทยพร้อมสมาชิกหลายจังหวัดมาประชุมหารือเพื่อดำเนินการตามแผนการผลิต และการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60 เพื่อขอความร่วมมือสมาคมโรงสีข้าวไทยให้ผู้ประกอบการโรงสีรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงการตลาดระหว่างเกษตรกรและโรงสีโดยตรง ในราคายุติธรรมตามกลไกของตลาด เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายข้าวเปลือกมากขึ้น ซึ่งสมาคมโรงสีข้าวไทยยินดีให้ความร่วมมือและรับที่จะไปพิจารณาจัดทำแผนดำเนินงานในแต่ละพื้นที่รายจังหวัด รายภาค เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องร้องเรียน ว่าเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรม โรงสีไม่รับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร หรือถูกกดราคารับซื้อ

นอกจากนั้นได้มอบหมายกรมการค้าภายในไปกำกับดูแล ติดตาม และตรวจสอบ การซื้อขายให้เป็นธรรม โดยให้ตรวจสอบเรื่องการปิดป้ายราคารับซื้อ เครื่องชั่ง เครื่องวัดความชื้น การซื้อขายข้าวให้เป็นไปตามมาตรฐาน การส่งเสริมให้ชาวนามีความรู้ความเข้าใจในระบบการซื้อขายข้าวเปลือกที่มีมาตรฐาน ซึ่งจะทำให้มีการพัฒนาระบบการค้าข้าวและเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย ส่งผลให้ชาวนาอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน รวมทั้งติดตามตรวจสอบพ่อค้าท้องถิ่น หรือผู้รวบรวมข้าวเปลือกไม่ให้เอารัดเอาเปรียบในการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกร

ปัจจุบันมีโรงสีประมาณ 1,400 โรง กำลังผลิตกว่า 300,000 เมตริกตัน/วัน เทียบกับผลผลิตข้าวของปี 2558/59 คาดว่าจะมีปริมาณ 27.06 ล้านตันข้าวเปลือก กำลังการผลิตของโรงสีมีเกินกว่าปริมาณผลผลิตถึง 3 เท่า เมื่อพิจารณากำลังการผลิตในแต่ละภาคและจังหวัด เทียบกับปริมาณผลผลิตแล้ว พบว่า ในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ จำนวนโรงสีและกำลังการผลิตเกินปริมาณผลผลิต ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางพื้นที่ มีโรงสีน้อยเมื่อเทียบกับผลผลิต โดยเฉพาะในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ในกรณีนี้กรมการค้าภายในจะจัดตลาดนัดข้าวเปลือก เพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการจำหน่ายข้าวเปลือก

การประชุมหารือสมาคมโรงสีข้าวไทย ตามแผนปฏิบัติงานโครงการ ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2559/60 3 มี.ค. 2559 15:43 ไทยรัฐ