วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิกฤติภัยแล้ง กระทบภาคเกษตร ทำคนว่างงาน-ขาดรายได้

ภัยแล้ง ชี้ชะตาแรงงานภาคเกษตรไทย หลังพบแรงงานลดลง เกิดภาวะว่างงาน-ขาดรายได้อย่างต่อเนื่องช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ ภาครัฐเร่งเข้าช่วยเหลือ จำนวน 8 มาตรการ 45 โครงการ...

วันที่ 3 มี.ค. 59 ดร.ภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองคณบดีฝ่ายวิจัย ผอ.ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยร่วมกันว่า ศูนย์ติดตามและพยากรณ์เศรษฐกิจการเกษตร ได้วิเคราะห์ถึงสถานการณ์ภัยแล้งกับแรงงานภาคเกษตรไทยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานได้ประเมินสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2558 พบว่า ปริมาณน้ำต้นทุนที่เก็บกักใน 33 เขื่อนหลักและอ่างเก็บน้ำต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งปริมาณฝนที่ตกลงมาน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ส่งผลให้หลายพื้นที่ต้องประสบปัญหาภัยแล้ง ทั้งในและนอกเขตชลประทาน มีน้ำไม่เพียงพอต่อการประกอบอาชีพด้านเกษตรกร รวมทั้งอาชีพอื่นๆ ที่ใช้น้ำมาก

จากการติดตามของศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2558 ต่อเนื่องต้นปี 2559 (เดือนพฤษภาคม 58-กุมภาพันธ์ 59) พบความเสียหายครอบคลุมพื้นที่ 2.86 ล้านไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ 271,341 ราย ทำให้เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืช และทำนาได้ตามฤดูกาล ซึ่งระยะยาวอาจทำให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง เกิดผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของชุมชนและเกษตรกร โดยเฉพาะแรงงานภาคการเกษตร

ทั้งนี้ สถานการณ์ภัยแล้งได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อแรงงานภาคเกษตรเป็นอันดับแรก เนื่องจากเกษตรกรเกิดภาวะการว่างงานและขาดรายได้ในช่วงที่ประสบภัยแล้ง ซึ่งหากพิจารณาสัดส่วนแรงงานในภาคการเกษตรระหว่างปี 2555-2558 ที่ผ่านมา พบว่าแรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือในปี 2555 แรงงานในภาคการเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ 39.63 ของผู้มีงานทำรวมทั้งประเทศ แต่ในปี 2558 สัดส่วนกลับลดลงเหลือเพียงร้อยละ 32.28 อีกทั้งยังพบว่า กลุ่มแรงงานภาคการเกษตรอายุ 60 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่กลุ่มแรงงานภาคการเกษตรที่มีอายุ 15-39 ปี กลับมีแนวโน้มลดลง กล่าวได้ว่า แรงงานรุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตรน้อยลง ส่งผลให้อายุเฉลี่ยของแรงงานภาคเกษตรสูงขึ้น

ดังนั้น จึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถดำรงชีวิตผ่านวิกฤติภัยแล้งไปได้ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 เห็นชอบโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง ปี 2558/59 จำนวน 8 มาตรการ 45 โครงการ ซึ่งมีหลายหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤติภัยแล้ง ปี 2558/59 ระดับชาติ (ศก.กช.) อาทิ การส่งเสริมความรู้และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อการยังชีพ และลดรายจ่ายในครัวเรือน การชะลอ/ขยายระยะเวลาชำระหนี้ ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสินเชื่อให้เกษตรกรที่เป็นหนี้กับสถาบันการเงิน การจ้างงานสร้างรายได้แก่เกษตรกร เพื่อสร้างรายได้ในขณะที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ และการเสนอโครงการตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง ให้ชุมชนมีแผนการพัฒนาความต้องการและเหมาะสมกับชุมชน เป็นต้น.

ภัยแล้ง ชี้ชะตาแรงงานภาคเกษตรไทย หลังพบแรงงานลดลง เกิดภาวะว่างงาน-ขาดรายได้ อย่างต่อเนื่องช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ ภาครัฐเร่งเข้าช่วยเหลือ จำนวน 8 มาตรการ 45 โครงการ... 3 มี.ค. 2559 15:03 3 มี.ค. 2559 15:20 ไทยรัฐ