วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สศช. เผย ภาวะสังคมปี 58 คนไทยรายได้ดีขึ้น-หนี้ลดลง

สศช. เผย ภาวะสังคมปี 58 คนไทยรายได้ดีขึ้น อัตราว่างงานต่ำ หนี้ลดลง เร่ง พัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก แนะ จับตาภัยแล้ง...

เมื่อวันที่ 29 ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผย ภาวะสังคมไทยไตรมาส 4/58 และภาพรวมของปี 2558 ว่า สังคมไทยมีการจ้างงานและรายได้เพิ่มขึ้น และอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ผู้มีงานทำมีจำนวน 38,370,985 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ปรับตัวดีขึ้นจากการลดลงร้อยละ 0.5 0.2 และ 0.2 ในไตรมาสแรกถึงไตรมาสที่สามที่ผ่านมา ตลอดทั้งปีจำนวนผู้มีงานทำลดลงร้อยละ 0.2 

ด้านหนี้สินครัวเรือนชะลอตัวลง แต่การผิดนัดชำระหนี้ยังเพิ่มขึ้น โดยไตรมาสที่ 3 ปี 2558 หนี้สินครัวเรือนเท่ากับ 10,839,611 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.5 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80.8 ต่อ GDP ทั้งนี้ คาดว่า ณ สิ้นปี 2558 หนี้สินครัวเรือน จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 4.5 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 81 ต่อ GDP

ส่วนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ยังต้องเร่งดำเนินการต่อไป การประเมินผลการสอบ ONET ในปี 2553-2557 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักไม่ถึงร้อยละ 50 ค่าเฉลี่ยวิชาหลัก ม.6 ต่ำสุด อยู่ระหว่างร้อยละ 29.52-37.31 ขณะที่ผู้เรียนสายอาชีพในระบบการศึกษาระดับ ปวส.-อนุปริญญาก็มีจำนวนลดลงเช่นกัน

ขณะที่ ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ภาพรวมทั้งปี 2558 พบผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 25.4 โดยผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น 4 เท่า

ด้านค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ลดลง แต่ต้องเฝ้าระวังในกลุ่มเยาวชนที่ยังดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น ในไตรมาสสี่ของปี 2558 ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมูลค่า 43,035 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาสเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 0.1

ส่วนเรื่องคดีอาญาโดยรวมลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน คดีอาญาโดยรวมทั้งไตรมาสสี่และภาพรวมของปี 2558 ลดลง โดยลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2557 ร้อยละ 24.9 ทั้งปี 2558 ลดลงร้อยละ 23.1

การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อลดความสูญเสียในชีวิต และทรัพย์สินจากอุบัติเหตุจราจรทางบกที่เพิ่มขึ้น ทั้งปี 2558 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.6 และ 1.1 ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 พบการเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากช่วงปี 2558 ร้อยละ 12.7 และ 11.4 

สำหรับประเด็นสังคมที่ต้องเฝ้าระวัง และดำเนินการในปี 2559 นั้น ได้แก่ 1. ภาวะภัยแล้ง 2. การพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา 3. การพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 4. การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 5. การติดตามโรคเฝ้าระวังและโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 6. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น 7. การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 8. การขยายหลักประกันทางสังคมโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ 9. ขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติให้เป็นรูปธรรม

ขณะที่ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น ต้องติดตามในประเด็นการสร้างมาตรฐานแรงงานอาเซียนร่วมกัน และการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านการศึกษาและทักษะแรงงานในด้านต่างๆ ส่วนความเสี่ยงจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน และการลงทุนที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ต้องเร่งจัดระเบียบการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ และเฝ้าระวังแรงงานข้าม ชาติผิดกฎหมายให้ครอบคลุม

อย่างไรก็ดี การเปิดเสรีการค้าและบริการจะเป็นทั้งโอกาสให้กับประชาชนและธุรกิจบางกลุ่ม ที่มีความพร้อม แต่ศักยภาพของคนไทยยังมีข้อจำกัด ซึ่งต้องเร่งพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารภาษา ทักษะวิชาชีพ เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ รวมทั้งสร้างโอกาสในกลุ่มที่ยังขาดความพร้อม เพื่อรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น.

สศช. เผย ภาวะสังคมปี 58 คนไทยรายได้ดีขึ้น อัตราว่างงานต่ำ หนี้ลดลง เร่ง พัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก แนะ จับตาภัยแล้ง... 29 ก.พ. 2559 16:36 29 ก.พ. 2559 17:26 ไทยรัฐ