วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ปลัดพาณิชย์' สั่งทำแอ็กชั่นแพลน แก้ 'นอมินี' ขีดเส้นสัปดาห์นี้

“ปลัดพาณิชย์” สั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทำแอ็กชั่นแพลน แก้ปัญหา “นอมินี” ขีดเส้นสรุปสัปดาห์นี้ พร้อมเดินหน้าเปิดเสรีธุรกิจบริการจากบัญชีท้าย หลังบางธุรกิจไม่จำเป็นต้องสงวนอีกแล้ว...

วันที่ 28 ก.พ. 59 น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการแก้ปัญหานอมินี หรือคนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อหลีกเลี่ยง หรือไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบปัญหานอมินีที่พบในปัจจุบันว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไร กฎหมายที่มีอยู่ โดยเฉพาะ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ใช้แก้ปัญหาได้หรือไม่ การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวมีประสิทธิภาพเพียงพอในการแก้ปัญหาหรือไม่ โดยต้องจัดทำสรุปเป็นแผนปฏิบัติการ (แอ็กชั่น แพลน) เสนอให้ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พิจารณาในสัปดาห์นี้

“หลังจากแอ็กชั่น แพลน จัดทำเสร็จแล้ว ตนในฐานะประธานคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จะพิจารณาต่อว่าการแก้ไขปัญหานอมินีที่เกิดขึ้น กฎหมายที่ใช้อยู่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ หรือหากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถบังคับใช้ให้ดีขึ้น ก็ต้องดำเนินการแก้ไข ซึ่งที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ทำประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขนิยาม คนต่างด้าว หากจำเป็น ก็ต้องปรับแก้ เพื่อให้มีความเป็นสากล และดูแลการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในไทยให้ได้ดียิ่งขึ้น”

นอกจากนี้ ต้องพิจารณาทบทวนบัญชีแนบท้ายกฎหมายนี้ด้วย ทั้งบัญชี 1, 2 และ 3 ซึ่งในส่วนของบัญชี 1 และ 2 เป็นบัญชีที่ห้ามคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ ก็อาจจะมีการทบทวนเพื่อเปิดให้เข้ามาทำได้ เพราะบางธุรกิจไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสงวนเอาไว้สำหรับคนไทยอีกต่อไปแล้ว ส่วนธุรกิจในบัญชี 3 จะมีการเปิดเสรีมากขึ้น โดยธุรกิจที่อยู่ในเป้าหมายที่เปิดเสรีเพิ่มเติม เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและจำเป็นต่อธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริการเป็นสำนักงานผู้แทนและสำนักงานภูมิภาค ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม เป็นต้น

“ปลัดพาณิชย์” สั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทำแอ็กชั่นแพลน แก้ปัญหา “นอมินี” ขีดเส้นสรุปสัปดาห์นี้ พร้อมเดินหน้าเปิดเสรีธุรกิจบริการจากบัญชีท้าย หลังบางธุรกิจไม่จำเป็นต้องสงวนอีกแล้ว... 28 ก.พ. 2559 14:10 ไทยรัฐ