บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ปลัดพาณิชย์' สั่งทำแอ็กชั่นแพลน แก้ 'นอมินี' ขีดเส้นสัปดาห์นี้

“ปลัดพาณิชย์” สั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทำแอ็กชั่นแพลน แก้ปัญหา “นอมินี” ขีดเส้นสรุปสัปดาห์นี้ พร้อมเดินหน้าเปิดเสรีธุรกิจบริการจากบัญชีท้าย หลังบางธุรกิจไม่จำเป็นต้องสงวนอีกแล้ว...

วันที่ 28 ก.พ. 59 น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการแก้ปัญหานอมินี หรือคนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเพื่อหลีกเลี่ยง หรือไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจสอบปัญหานอมินีที่พบในปัจจุบันว่ามีข้อเท็จจริงอย่างไร กฎหมายที่มีอยู่ โดยเฉพาะ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 ใช้แก้ปัญหาได้หรือไม่ การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวมีประสิทธิภาพเพียงพอในการแก้ปัญหาหรือไม่ โดยต้องจัดทำสรุปเป็นแผนปฏิบัติการ (แอ็กชั่น แพลน) เสนอให้ นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พิจารณาในสัปดาห์นี้

“หลังจากแอ็กชั่น แพลน จัดทำเสร็จแล้ว ตนในฐานะประธานคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว จะพิจารณาต่อว่าการแก้ไขปัญหานอมินีที่เกิดขึ้น กฎหมายที่ใช้อยู่สามารถแก้ไขปัญหาได้หรือไม่ หรือหากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถบังคับใช้ให้ดีขึ้น ก็ต้องดำเนินการแก้ไข ซึ่งที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ทำประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยเฉพาะการปรับปรุงแก้ไขนิยาม คนต่างด้าว หากจำเป็น ก็ต้องปรับแก้ เพื่อให้มีความเป็นสากล และดูแลการเข้ามาประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในไทยให้ได้ดียิ่งขึ้น”

นอกจากนี้ ต้องพิจารณาทบทวนบัญชีแนบท้ายกฎหมายนี้ด้วย ทั้งบัญชี 1, 2 และ 3 ซึ่งในส่วนของบัญชี 1 และ 2 เป็นบัญชีที่ห้ามคนต่างด้าวประกอบธุรกิจ ก็อาจจะมีการทบทวนเพื่อเปิดให้เข้ามาทำได้ เพราะบางธุรกิจไม่มีความจำเป็นที่จะต้องสงวนเอาไว้สำหรับคนไทยอีกต่อไปแล้ว ส่วนธุรกิจในบัญชี 3 จะมีการเปิดเสรีมากขึ้น โดยธุรกิจที่อยู่ในเป้าหมายที่เปิดเสรีเพิ่มเติม เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและจำเป็นต่อธนาคารพาณิชย์ ธุรกิจบริการเป็นสำนักงานผู้แทนและสำนักงานภูมิภาค ธุรกิจบริการเป็นคู่สัญญาภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือในกลุ่ม เป็นต้น