บริการข่าวไทยรัฐ

ห้องสมุดไทย

tla.or.th เป็นเว็บไซต์ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำหน้าที่ส่งเสริมความสามัคคีและเพื่อสงเคราะห์ซึ่งกัน และกัน ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่วิทยาการ ส่งเสริมสถาบันห้องสมุดทั่วประเทศเพื่อให้เจริญ วัฒนาถาวรยิ่งขึ้น การแลกเปลี่ยนความรู้กับสมาคมห้องสมุดอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ

เกี่ยวกับสมาคม แนะนำประวัติสมาคม ข้อบังคับสมาคม มาตรฐานห้องสมุด จรรยาบรรณบรรณารักษ์ ทำเนียบนามห้องสมุด รายชื่อห้องสมุดที่รอการยืนยัน รายชื่อที่ได้รับการยืนยันล่าสุด ค้นหาห้องสมุด และนอกจากนี้ใน หน้าแรก ยังมีเมนู ข่าวสารและกิจกรรม ชมรม การจัดการ องค์ความรู้ ค้นหาหนังสือ ฯลฯ...