บริการข่าวไทยรัฐ

ประชาชนร้อยละ 84.72 จี้รัฐสร้างฝาย-เขื่อน แก้ภัยแล้ง

ผลสำรวจ “สวนดุสิตโพล” ระบุ ประชาชนร้อยละ 84.72 อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือปัญหาภัยแล้งในระยะยาว ด้วยการการสร้างฝาย เขื่อน 
ขุดลอกคูคลองต่างๆ ฟื้นฟูป่าและหาแหล่งน้ำเพิ่ม...

วันที่ 28 ก.พ. 59 จากที่มีการคาดการณ์ล่วงหน้าว่า ประเทศไทยจะเผชิญสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2559 นี้ อย่างหนักกว่าปีก่อน ด้วยสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ที่มาเร็ว และน่าจะรุนแรง บวกกับปริมาณน้ำกักเก็บที่มีจำกัด ที่อาจส่งผลต่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะเกษตรกรไทย ที่จะต้องรับมือและปรับตัวต่อสถานการณ์ภัยแล้งนี้ให้ได้ เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็น และเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักและเริ่มประหยัดน้ำตั้งแต่บัดนี้ “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,158 คน สำรวจระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2559 สรุปผลได้ ดังนี้

การรับรู้เรื่อง “ภัยแล้ง” ของประชาชนอันดับ 1 
โทรทัศน์
 90.74%


อันดับ 2
 วิทยุ 
62.50%


อันดับ 3
 หนังสือพิมพ์ 
58.07%


อันดับ 4
 เว็บไซต์ต่างๆ 
50.26%


อันดับ 5 
คำบอกเล่าจากคนรู้จัก เพื่อน ญาติ
 31.51% 


อื่นๆ
 เช่น ประชุม/สัมมนา เจ้าหน้าที่/หน่วยงานรัฐเป็นผู้ให้ข้อมูล เป็นต้น 
14.84%

ประชาชนมีความวิตกเกี่ยวกับ “ภัยแล้ง” ในประเทศไทยมากน้อยเพียงใด?


อันดับ 1
 ค่อนข้างวิตก 
52.85% เพราะปริมาณฝนตกเฉลี่ยในแต่ละพื้นที่น้อยลง ฝนทิ้งช่วง กลัวไม่มีน้ำกิน น้ำใช้ ประชาชนในหลายพื้นที่ ต้องแย่งน้ำกัน สภาพแวดล้อม ธรรมชาติเสื่อมโทรม ฟื้นฟูไม่ทัน ฯลฯ 


อันดับ 2 
วิตกมาก 
24.87% เพราะปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆ ลดลง ภาคเกษตรกรรมประสบปัญหา ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ การเสนอข่าวภัยแล้งมีให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ฯลฯ


อันดับ 3
 ไม่ค่อยวิตก 
18.65% เพราะเชื่อมั่นในการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล มีโครงการฝนเทียมที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ฯลฯ 


อันดับ 4
 ไม่วิตก
 3.63% เพราะที่ผ่านมาไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมากนัก เชื่อว่าบ้านเมืองจะสามารถผ่านวิกฤติภัยแล้งนี้ได้ หากมีการรณรงค์และกระตุ้นให้ทุกฝ่ายช่วยกัน ฯลฯ


ประชาชนมีวิธีการรับมือ “ภัยแล้ง” อย่างไรบ้าง?

อันดับ 1
 คอยติดตามข่าวภัยแล้ง พยากรณ์อากาศ การประกาศแจ้งเตือนต่างๆ ของภาครัฐ
 78.50%


อันดับ 2
 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หาวิธีรับมือ วางแผนการใช้น้ำ ใช้น้ำอย่างประหยัด 
75.13%


อันดับ 3
 หาอุปกรณ์ ภาชนะที่มีขนาดใหญ่สำหรับเก็บกักน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลน
 69.95%


อันดับ 4 
ช่วยแนะนำ บอกต่อให้ทุกคนตระหนักและให้ความร่วมมือ ปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม 
62.95%


อันดับ 5 
ขุดน้ำบาดาล หาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้เอง 
52.59%

ณ วันนี้ ประชาชนใช้น้ำกิน-น้ำใช้อย่างไร?


อันดับ 1
 ใช้น้ำอย่างประหยัดกว่าปกติ
 71.76% เพราะสถานการณ์ภัยแล้งยาวนานมากขึ้น ควรใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและเป็นประโยชน์มากที่สุด ให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบ้านเมืองและเพื่อตัวเราเองจะได้มีน้ำกินน้ำใช้อย่างพอเพียง ฯลฯ


อันดับ 2
 ใช้เหมือนๆ เดิม
 28.24% เพราะใช้ตามปกติเท่าที่จำเป็น ไม่ได้เป็นคนใช้น้ำสิ้นเปลือง ใช้น้ำประหยัดอยู่แล้ว ฯลฯ

ประชาชนอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือปัญหา “ภัยแล้ง” อย่างไร?

อันดับ 1 
การแก้ไขปัญหาระยะยาวอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เช่น การสร้างฝาย เขื่อน 
ขุดลอกคูคลองต่างๆ ฟื้นฟูป่าและหาแหล่งน้ำเพิ่ม 
84.72% 


อันดับ 2
 มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน เอาจริงเอาจัง โดยเฉพาะการช่วยเหลือเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อน 
77.98%


อันดับ 3
 การบริหารจัดการน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
 71.24%


อันดับ 4 
รณรงค์ ประกาศ แจ้งเตือนให้ประชาชนตื่นตัวเรื่องภัยแล้ง เห็นคุณค่าของน้ำ
และใช้อย่างประหยัด 
68.39%


อันดับ 5 
ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ลงพื้นที่ จัดประชุมเพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไข ที่ชัดเจน 
63.47%