วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อบจ.ร่วมกับรพ.ร้อยเอ็ด จัดรถพยาบาลส่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายกลับบ้าน

อบจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับรพ.ร้อยเอ็ด จัดทำ MOU โครงการ ‘พัฒนาระบบการส่งคนอันเป็นที่รักกลับบ้าน’ จัดรถพยาบาลส่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายกลับถึงบ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลและอยู่กับคนในครอบครัว ก่อนจะจากไปอย่างสงบที่บ้านตามความปรารถนาครั้งสุดท้าย 

เมื่อ 27 ก.พ.59 นายไพโรจน์ สระคูพันธุ์ ประชาสัมพันธ์ รพ.ร้อยเอ็ด กล่าวถึงกรณีที่ อบจ.ร้อยเอ็ด และรพ.ร้อยเอ็ด ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการ การพัฒนาระบบการส่งคนอันเป็นที่รักกลับบ้าน และการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ 26 ก.พ. ที่ผ่านมา เนื่องจากได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาการเจ็บป่วยของประชาชน โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็ง และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่แพทย์ลงความเห็นว่ารักษาไม่หายขาด ตลอดจนผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน และอาการของโรคดำเนินเข้าสู่ระยะสุดท้ายแล้ว ทำให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายส่วนใหญ่ ต้องการได้รับการดูแลที่บ้าน จึงจำเป็นต้องได้รับการจัดการในเรื่องอาการป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประคับประคองด้านจิตใจ แต่ในปัจจุบันประชาชนจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถเข้าถึงบริการโดยสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพจากความไม่พร้อมของระบบ เช่น รถพยาบาล อุปกรณ์การแพทย์ เจ้าหน้าที่

นายมังกร ยนต์ตระกูล นายก อบจ.ร้อยเอ็ด ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงสนับสนุนรถพยาบาล จำนวน 1 คัน พร้อมพนักงานขับรถส่งผู้ป่วยในระยะสุดท้าย ผู้ป่วยฉุกเฉิน ส่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายกลับบ้าน ในเวลาราชการ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแล และ เสียชีวิตที่บ้าน ได้ตามความเชื่อ และความปรารถนาครั้งสุดท้าย อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน เพื่อลดปัญหาการตาย พิการ ทุกข์ทรมาน และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ระบบดังกล่าวจึงต้องพึ่งพาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม จึงเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด 

อบจ.ร้อยเอ็ด ร่วมกับรพ.ร้อยเอ็ด จัดทำ MOU โครงการ ‘พัฒนาระบบการส่งคนอันเป็นที่รักกลับบ้าน’ จัดรถพยาบาลส่งผู้ป่วยระยะสุดท้ายกลับถึงบ้าน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลและอยู่กับคนในครอบครัว ก่อนจะจากไปอย่างสงบที่บ้าน 28 ก.พ. 2559 00:55 ไทยรัฐ