วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทรงชี้แนะ “สะเต็มศึกษา” มีประโยชน์ ช่วยสร้างคุณลักษณะ-ทักษะผู้เรียน ศธ.นำข้อเสนอเขียนแผนศึกษาชาติ

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 7 เรื่อง “สะเต็มศึกษา : วัฒนธรรมการเรียนรู้สำหรับกำลังคนในศตวรรษที่ 21” และทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานตอนหนึ่งว่า สะเต็มศึกษาไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะในการเรียนการสอนมีสะเต็มอยู่แล้ว ผ่านกระบวนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ แต่ในการยกระดับการเรียนรู้สะเต็มศึกษา จะต้องเน้นกิจกรรมที่ใช้ศาสตร์ในสาขาสะเต็มเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้กับโลกแห่งความเป็นจริง จึงจะทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่นำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ และการทำงาน ร่วมกัน เป็นกระบวนการเรียนรู้บนฐานของการวิจัย ในการแก้ปัญหา สร้างองค์ความรู้ใหม่ และสร้างนวัตกรรม โดยสะเต็มจะมีประโยชน์ในการสร้างคุณลักษณะและทักษะของผู้เรียนให้เป็นแรงงานที่เหมาะกับบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ด้าน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ประสบการณ์ที่ได้จากการประชุมทั้งระดับนโยบายหรือระดับปฏิบัติการทั้งชาวไทยและ ชาวต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จะนำไปใช้ประกอบการจัดทำร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2574) ต่อไป

นายพิเชษฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวตอนหนึ่งเรื่องแผนยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสะเต็มของประเทศไทย ว่า การเพิ่มจำนวนคนด้านสะเต็มมีความสำคัญ และควรเริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย

ขณะที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ กล่าวบรรยายในหัวข้อนโยบายสะเต็มศึกษาในประเทศไทย ตอนหนึ่งว่า สิ่งที่จะต้องพัฒนาในการศึกษาสะเต็ม คือคัดเลือกครูที่ดีที่สุด และปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยโดยการค้นหาครูที่มีความสามารถสูงเข้ามาสู่ระบบการศึกษา.

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดการประชุมโต๊ะกลมไทย-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 7 เรื่อง “สะเต็มศึกษา : วัฒนธรรมการเรียนรู้สำหรับกำลังคนในศตวรรษที่ 21” 27 ก.พ. 2559 01:41 27 ก.พ. 2559 01:41 ไทยรัฐ