บริการข่าวไทยรัฐ

อาเซียนบวกสามชูสภาพแวดล้อมเหมาะกับคนแก่

เมื่อวันที่ 26 ก.พ. นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวตอนหนึ่งในระหว่างเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ASEAN+3 ภายใต้หัวข้อ “สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ” ว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสาม ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุมีความสามารถในการควบคุมสภาวะแวดล้อมได้ลดลงไปมาก ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการทนต่อความเปลี่ยนแปลง ความกดดัน ความเครียด รวมถึงการโยกย้ายที่อยู่อาศัยในการดำรงชีวิต ทั้งนี้จึงทำให้เกิดปัญหาและผลกระทบทั้งทางร่างกาย สังคม และจิตใจอย่างมาก ซึ่งสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุจะต้องประกอบด้วยสภาวะแวดล้อมทางบุคคล ทางสังคม และทางกายภาพ

ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวต่อไปว่า ผู้สูงอายุในกลุ่มประเทศอาเซียนบวกสาม ได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงเป็นประเด็นที่ค่อนข้างท้าทายและต้องการการสนับสนุนอย่างมากในด้านสภาพแวดล้อม และการขนส่งสำหรับผู้สูงอายุ ประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนบวกสาม ได้ตระหนักในเรื่องผู้สูงอายุและได้เพิ่มนโยบายเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในสังคมให้มากขึ้น มีการจัดตั้งนโยบายและสวัสดิการสำหรับดูแลผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มสถานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น.