วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“ราชบัณฑิต”ปั้นสื่อภาษาไทยไฮเทค

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา แถลงข่าวแนะนำสื่อเสริมทักษะภาษาไทยรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ว่า สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน ได้จัดทำสื่อการสอนดังกล่าวขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยสำหรับพัฒนาสมรรถนะของครู นักเรียน และผู้สนใจภาษาไทย โดยเน้นการให้ความรู้เรื่องคำ การสะกดคำ และจัดการระบบการเรียนการสอนภาษาไทยในรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ผศ.วิพุธ โสภวงศ์ ประธานกรรมการจัดทำ หลักเกณฑ์มาตรฐานวัดความรู้และพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย กล่าวว่า รูปแบบ บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย เนื้อหาภาษาไทย ที่เป็นประโยชน์ รวม 15 บท ได้แก่ พยัญชนะและอักษรสามหมู่ สระและวรรณยุกต์ การผันอักษร คำเป็นคำตาย อักษรนำ มาตราตัวสะกด อักษรควบกล้ำ การใช้สระ การใช้พยัญชนะที่ออกเสียงเดียวกัน คำพ้อง คำยืมภาษาต่างๆ และการใช้เครื่องหมายทัณฑฆาต.

นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา แถลงข่าวแนะนำสื่อเสริมทักษะภาษาไทยรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ว่า สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน ได้จัดทำสื่อการสอนดังกล่าวขึ้น เพื่อใช้เป็นสื่อเสริมทักษะการใช้ภาษาไทย 27 ก.พ. 2559 01:27 ไทยรัฐ