วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศบปพ.สั่งติดตามแก้ปัญหา ICAO เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล

ผบ.ศบปพ. สั่งติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหา ICAO โดยเฉพาะการรับรองสายการบิน ขยายใบอนุญาตนักบิน เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล...

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 26 ก.พ. พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง ผบ.ทอ.ในฐานะ ผบ.ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน (ผบ.ศบปพ.) เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องด้านการบินพลเรือนของคณะกรรมการ ศบปพ. ณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยมีผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมในการประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามผลการสั่งการในที่ประชุมครั้งที่ผ่านมาเกี่ยวกับการขยายอายุใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก (ATPL) และใบรับรองของสายการบินต่างๆ ที่กำลังหมดอายุเพื่อให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ ซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ชี้แจงให้ทราบว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการขยายอายุใบอนุญาตดังกล่าวให้แล้วเป็นการชั่วคราวในระหว่างที่กำลังอยู่ในกระบวนการแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับใบอนุญาตต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนั้นยังได้มีการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ที่จะเป็นผู้ตรวจสอบ (Inspector) ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญในการพัฒนาการบินพลเรือนในอนาคต

ในการนี้ ผบ.ศบปพ.ได้ขอให้ กพท.วางมาตรการในการคัดเลือกผู้ไปเข้ารับการอบรมให้สามารถนำความรู้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานอย่างเต็มความสามารถ และให้เกิดความคุ้มค่าในการส่งไปเข้ารับการอบรมดังกล่าว สำหรับในการประสานงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศ ทั้งในส่วนของ ศบปพ.และ กพท.ได้มีการประสานงานและรายงานความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนกับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) สำนักงานบริหารด้านการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (FAA) สำนักงานบริหารความปลอดภัยด้านการบินของสหภาพยุโรป (EASA) และกรมการบินพลเรือนญี่ปุ่น (JCAB) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ICAO ทางคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ที่ ศบปพ.ได้มอบหมายภารกิจได้รายงานความก้าวหน้าในการเสนอแผนการแก้ไขปัญหาให้ทาง ICAO พิจารณาและได้รับความเห็นชอบแล้วส่วนหนึ่ง ซึ่ง ผบ.ศบปพ.ได้ขอให้แจ้งแผนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปยังองค์กรการบินประเทศต่างๆ ทราบด้วย และขอให้คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เร่งรัดการทำแผนแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่ยังเหลืออยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการบินพลเรือนสำเร็จด้วยความเรียบร้อยโดยเร็ว.

ผบ.ศบปพ. สั่งติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหา ICAO โดยเฉพาะการรับรองสายการบิน ขยายใบอนุญาตนักบิน เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล... 26 ก.พ. 2559 20:07 ไทยรัฐ