วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คุมปลูกข้าวนาแล้ง สูบบ่อดาลเลี้ยงเป็ด

นายเสถียร เขียนสาร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้แจ้งสถานการณ์ปริมาณน้ำใช้การได้ในเขื่อนหลัก 4 เขื่อน รวมกัน 3,332 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่น้อยมาก ประกอบกับปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำต่างๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มีการใช้น้ำรวมกันอัตราเฉลี่ยวันละ 17.80 ล้านลูกบาศก์เมตร จากการตรวจสอบการเพาะปลูกพืชลุ่มน้ำเจ้าพระยาพบว่ามีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 1.923 ล้านไร่ อยู่ใน จ.สิงห์บุรี 0.038 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.96 และปริมาณน้ำที่จัดสรรยังไม่สามารถให้ความช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่มีอยู่แล้วได้ หากเพาะปลูกเพิ่มขึ้นยิ่งมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำ จึงขอความร่วมมือเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี ให้ควบคุมการเพาะปลูกข้าวนาปรังลุ่มน้ำเจ้าพระยาในฤดูแล้ง เพื่อให้ปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มและอื่นๆ รวมถึงการช่วยเหลือการปลูกพืชต่อเนื่องตลอดฤดูแล้งปี 2558/2559

จ.อ่างทอง หลังจากภาวะภัยแล้งได้ขยายวงกว้าง น้ำต้นทุนในเขื่อนเหลือน้อยใช้ได้เพียงอุปโภค บริโภค ชาวนาบางส่วนต้องหยุดการทำนาหันไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยแทน บางรายที่ใช้น้ำบาดาลปลูกข้าว และส่งผลกระทบต่อคนเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งที่ต้องหาแหล่งน้ำในการเลี้ยงเป็ด ซึ่งเป็นสัตว์ที่ขาดน้ำไม่ได้ หลังจากภัยแล้งขยายวงกว้างน้ำในคลองชลประทานแห้งขอดแหล่งน้ำตามธรรมชาติเหลือน้อยลง จำต้องใช้น้ำจากบ่อบาดาลสูบลงพื้นนาเพื่อเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งในแต่ละวัน นายอุทิศ บุญโสม อายุ 35 ปี ลูกจ้างเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง หมู่ 8 ต.ยางซ้าย อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง เปิดเผยว่า เถ้าแก่ให้นำเป็ดนับหมื่นตัวออกมาปล่อยเลี้ยงไล่ทุ่ง พร้อมกับนำรถและเครื่องสูบน้ำเพื่อใช้สูบน้ำจากแหล่งธรรมชาติหรือบ่อบาดาล เพื่อให้เป็ดเดินหากิน โดยช่วงอากาศร้อนจัดและแล้งมาก การปล่อยเป็ดออกหากินแต่ละวันจะต้องหาแหล่งน้ำกลางทุ่งนาและต้องสำรวจว่ามีที่นาที่ขุดเจาะบ่อบาดาลทิ้งไว้กลางทุ่งนาหรือไม่และต้องติดต่อเจ้าของนาเพื่อขอสูบน้ำจากบ่อบาดาลในการเลี้ยงเป็ด.

นายเสถียร เขียนสาร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี เปิดเผยว่า กรมชลประทานได้แจ้งสถานการณ์ปริมาณน้ำใช้การได้ในเขื่อนหลัก 4 เขื่อน รวมกัน 3,332 ล้านลูกบาศก์เมตร 26 ก.พ. 2559 07:58 ไทยรัฐ