วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งัด 3 มาตรการคุมนักสูบหน้าใหม่

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เผยหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติว่า ที่ประชุมได้มอบให้คณะอนุกรรมการจัดทำแผนฯป้องกันมิให้เกิดผู้เสพรายใหม่และเฝ้าระวังธุรกิจยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเด็ก เยาวชนและนักสูบหน้าใหม่ โดยเร่งรัดการ ศึกษา วิเคราะห์กระบวนการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ใน 3 มาตรการ ได้แก่ 1. เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบบริเวณรอบสถานศึกษา และพื้นที่เสี่ยง 2. การโฆษณา/การขายผลิตภัณฑ์ยาสูบในการตลาดออนไลน์ โดยให้กรมควบคุมโรค ตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษา เฝ้าระวัง กำหนดมาตรการ แนวทางการดำเนินงาน บังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมการโฆษณาและการขายผลิตภัณฑ์ยาสูบผ่านสื่อออนไลน์และระบบอินเตอร์เน็ต และ 3. การกำหนดเรื่องบุหรี่ เป็นตัวชี้วัดในการประเมินสถานศึกษาตามระบบการนิเทศและประเมินผลสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ ยังมีมติเห็นชอบมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบริโภคยาสูบในกลุ่มวัยรุ่น อายุ 15-18 ปี โดยเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมยาสูบในระดับจังหวัด โดยเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบระดับจังหวัดทั่วประเทศ.

ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข เผยหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติว่า ที่ประชุมได้มอบให้คณะอนุกรรมการจัดทำแผนฯป้องกันมิให้เกิดผู้เสพรายใหม่... 26 ก.พ. 2559 02:56 ไทยรัฐ