วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดฟังเสียงประชาชน รถไฟฟ้าสู่ชานเมือง

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 24 ก.พ. ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา นายประยูร รัตนเสนีย์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วง ม.ธรรมศาสตร์-สถานีชุมทางบ้านภาชี โดยมีนายอนันต์ เจนงามกุล วิศวกรอำนวยการศูนย์บริหารโครงการพิเศษ 1 หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา ร่วมประชุม เพื่อทบทวนแบบรายละเอียดผลวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและการเงิน จัดทำเอกสารประกวดราคา และจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีความสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ที่การรถไฟฯเห็นชอบ

โครงการระบบรถไฟชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วง ม.ธรรมศาสตร์-สถานีชุมทางบ้านภาชีมีระยะทางประมาณ 50 กม.โดยมีพื้นที่โครงการจุดเริ่มต้นหลังสถานี ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จนถึงชุมทางบ้านภาชีมีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัด ทั้ง จ.ปทุมธานี และ จ.พระนครศรีอยุธยาใน 6 อำเภอ ได้แก่ อ .สามโคก อ.บางปะอินอ.พระนครศรีอยุธยา อ.นครหลวง อ.อุทัย อ.ภาชี โดยมีสถานีทั้งหมด 11 สถานี ประกอบด้วย สถานีนวนครเชียงรากน้อย คลองพุทรา บางปะอิน บ้านโพธิ์ อยุธยา บ้านม้า บ้านมาบพระจันทร์ บ้านดอนกลาง พระแก้ว และชุมทางบ้านภาชี

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเห็นชอบการดำเนินการโครงการนี้ จึงเป็นการทบทวนแบบรายละเอียดและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต มีมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดการดำเนินโครงการในระยะต่างๆ เป้าหมายสำคัญเพื่อนำเสนอรายละเอียดและองค์ประกอบ การออกแบบที่เกี่ยวข้องที่จะพัฒนาเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมสอดคล้องกับโครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล และโครงการอื่นๆที่เชื่อมต่อทั้งปัจจุบันและอนาคต และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อห่วงกังวลต่อโครงการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมต่อไป.

ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา นายประยูร รัตนเสนีย์ ผวจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมืองร่วมกับรถไฟทางไกลเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริม 25 ก.พ. 2559 07:58 ไทยรัฐ