วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จี้ ทปอ.เห็นประโยชน์ชาติก่อนมหาวิทยาลัย

ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์

แฉอุดมศึกษาไทยถึงจุดต่ำสุด สั่งทุกแห่งรวบรวมปัญหาส่ง สกอ.แก้ไข

จากกรณีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทบทวนหรือยกเลิกประกาศ ศธ.เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ซึ่งได้รับเสียงคัดค้านนั้น ผศ.ดร. ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะเลขาธิการ ทปอ. ชี้แจงว่า ทปอ.ยืนยันว่า มาตรฐานหลักสูตรเป็นสิ่งที่ควรมี แต่หลักเกณฑ์ต่างๆควร เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ไม่ใช่ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับทุกมหาวิทยาลัย ทั้งต้องมีระดับของการรับรองหรือยอมรับ เช่น มหาวิทยาลัยที่พอจะไปได้แล้วก็ควรจะปล่อยให้มีอิสระในการบริหารจัดการ ส่วน มหาวิทยาลัยที่ยังต้องกำกับดูแลก็กำหนดมาตรการดูแลในรายละเอียด ซึ่งเรื่องนี้คงต้องหารือกัน โดยทปอ.ขอให้มหาวิทยาลัยต่างๆ รวบรวมข้อติดขัดในการบริหารงานจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเสนอสกอ.พิจารณาปรับแก้ต่อไป

ด้าน ศ.ดร.ภาวิช ทองโรจน์ อดีตเลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า ขณะนี้ระบบอุดมศึกษาไทยน่าจะมาถึงจุดต่ำสุด ทั้งคุณภาพบัณฑิตและคุณภาพงานวิจัย ซึ่งมหาวิทยาลัยไทยตอบโจทย์ของประเทศไม่ได้ และไม่ใช่กลไกหลักที่จะขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้า ทั้งหมดนี้เป็นประเด็นของมาตรฐานการศึกษาทั้งสิ้น ซึ่งการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเป็นมาตรการที่ยังเหลืออยู่ในการที่จะเป็นหลักประกันได้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีพัฒนาการ และสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้สังคม ดังนั้นถ้ายกเลิกกรอบมาตรฐานหลักสูตรก็ยิ่งจะเป็นการปล่อยเสือเข้าป่าควบคุมกันไม่ได้ ส่วนที่มีการระบุว่าหากหลักสูตรไม่ได้คุณภาพก็ให้สภามหาวิทยาลัยรับผิดชอบนั้น เราก็พบว่าสภามหาวิทยาลัยหลายแห่งไม่สามารถดูแลได้ แม้แต่การสร้างระบบธรรมาภิบาล ดังนั้น การปัดสวะให้เป็นความรับผิดชอบของสภา เป็นการตอกย้ำถึงความไม่รับผิดชอบของอุดมศึกษา ทั้งนี้ ทปอ. จะต้องมองถึงประโยชน์ของประเทศก่อนประโยชน์ของมหาวิทยาลัย.

จากกรณีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทบทวนหรือยกเลิกประกาศ ศธ.เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 ซึ่งได้รับเสียงคัดค้านนั้น 25 ก.พ. 2559 01:58 ไทยรัฐ