วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช.หนุนรัฐดูมั่นคง แจงร่าง รธน. พร้อมลงประชามติ

คสช. ย้ำบทบาทดูแลบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อย หนุนงานบริหารภาครัฐ เดินหน้าลงพื้นที่ดูแลประชาชนเดือดร้อนโดยเฉพาะภัยแล้ง พร้อมชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเตรียมประชาชนสู่การลงประชามติ...

เมื่อวัน 24 ก.พ. ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ.และรองโฆษก คสช.เผยว่า วันเดียวกันนี้ พล.อ.ธีรชัย นาควานิช เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมสำนักเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยได้ย้ำถึงบทบาทหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ต้องดูแลบ้านเมืองให้มีความสงบเรียบร้อย สนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ และเดินหน้าตามโรดแม็ปที่ได้กำหนดไว้ โดยให้ทุกส่วนงานคงบทบาทหน้าที่ดังกล่าวไว้อย่างเต็มที่เพื่อให้สังคมสงบ ประเทศเดินหน้าพัฒนาไปตามแนวทางที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์สูงสุด

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวว่า นอกจากนี้ เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีความห่วงใยถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นในทุกพื้นที่ แม้ที่ผ่านมากองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยได้ช่วยเหลือประชาชนและแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องการแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย การช่วย หาตลาด การแจกจ่ายน้ำ การขุดลอกคลองและการจัดทำแก้มลิง รวมทั้งโครงการหยุดภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์ ซึ่งประสบผลสำเร็จและช่วยให้พื้นที่มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ เป็นโครงการที่เห็นผลเป็นรูปธรรม และบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องภัยแล้งได้ทันที โดย เลขาธิการคณะรักษาความแห่งชาติมอบให้ทุกส่วนงานทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร เปิดช่องทางการช่วยเหลือภัยแล้งด้วยการแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย และให้มีการแบ่งมอบพื้นที่รับผิดชอบและการแจกจ่ายน้ำกับประชาชนอย่างชัดเจน เพื่อส่งความช่วยเหลือให้ถึงในทุกพื้นที่ เน้นการแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก

นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด บูรณาการงบประมาณและแผนงานร่วมกับกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ และส่วนราชการในพื้นที่เพื่อจัดทำโครงการหยุดภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์ในจังหวัด อำเภอ หรือชุมชนที่เหมาะสม ตรงกับความต้องการของประชาชน อย่างไรก็ตาม ภัยแล้งในคราวนี้รุนแรงและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างชัดเจน ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันดูแลและบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องดังกล่าวอย่างดีที่สุด

พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าวด้วยว่า การประชุมในวันนี้ เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ปรารภว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงของการร่างรัฐธรรมนูญที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมและควรศึกษาในรายละเอียดของร่างรัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การใช้สิทธิ์ลงประชามติ โดยที่ผ่านมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ใช้กลไกของฝ่ายปกครอง กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ตำรวจ เพื่อสร้างการรับรู้ในข้อมูลพื้นฐานของกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญ ควบคู่ไปกับการรับฟังและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในแต่ละพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง โดยมี รด.จิตอาสาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลงพื้นที่พบปะประชาชน ซึ่งบังเกิดผลเป็นรูปธรรมและมีการตอบรับที่ดีจากภาคประชาชน โดย เลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้กำชับให้ทุกส่วนราชการร่วมกันลงพื้นที่พบปะประชาชนในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ในทุกวาระ ทุกโอกาส ทุกชุมชน พร้อมเผยแพร่สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างง่าย เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ให้ประชาชนมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจใช้สิทธิ์ลงประชามติ อันจะนำมาซึ่งความสงบสุขของประเทศตามโรดแม็ปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไป.

คสช. ย้ำบทบาทดูแลบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อย หนุนงานบริหารภาครัฐ เดินหน้าลงพื้นที่ดูแลประชาชนเดือดร้อนโดยเฉพาะภัยแล้ง พร้อมชี้แจงร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเตรียมประชาชนสู่การลงประชามติ... 24 ก.พ. 2559 13:03 24 ก.พ. 2559 13:28 ไทยรัฐ