วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท.ลดแรงต้านกรอบยุทธศาสตร์ชาติ บังคับให้ปรับปรุงทุก 5 ปี

สปท.ลดแรงต้านกรอบยุทธศาสตร์ชาติบังคับให้ปรับปรุงทุก 5 ปี โต้วางนโยบายล่วงหน้า 20 ปี ไม่นานเกินไป ยกประเทศกำลังพัฒนา ล้วนมีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว...

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ที่รัฐสภา พ.ต.ต.ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดินสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) แถลงผลการปรับปรุงรายงานการศึกษากฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติว่า ขณะนี้ กมธ.ส่งร่างพ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติที่แก้ไขปรับปรุงไปให้ประธานสปท.เพื่อส่งต่อไปยังครม.แล้ว เมื่อวันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยได้ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาร่างพ.ร.บ.บางส่วน คือ การบังคับให้ปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติทุก 5 ปี หรือเมื่อมีสถานการณ์กระทบต่อวัตถุประสงค์หลักของยุทธศาสตร์ชาติ จากร่างกฎหมายเดิมที่ใช้คำว่าอาจพิจารณาทบทวนทุก 5 ปี และปรับปรุงกระบวนการพิจารณายุทธศาสตร์ชาติที่เสนอโดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติต่อรัฐสภาหากเห็นไม่ตรงกันให้ตั้ง กมธ.ร่วมกันพิจารณาหากยังเห็นไม่ตรงกันอีก ให้เสนอรัฐสภาพิจารณา โดยรัฐสภามีมติอย่างใดให้ดำเนินการตามนั้น รวมทั้งให้สำนักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เป็นนิติบุคคลปราศจากการครอบงำทางการเมือง

พ.ต.ต.ยงยุทธ กล่าวว่า ร่าง พ.ร.บ.ยุทธศาสตร์ชาติที่ สปท.ปรับปรุงแก้ไขนั้น ยังไม่ใช่เนื้อหาสุดท้ายเพราะยังมีขั้นตอนที่ ครม.และ สนช.สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ทั้งนี้การกำหนดกรอบเวลายุทธศาสตร์ชาติถึง 20 ปี ไม่ถือว่านานเกินไปเพราะเป็นแค่การวางกรอบกว้างๆให้รัฐบาลดำเนินการตาม และเปิดช่องให้ต้องปรับปรุงทุก 5 ปี ซึ่งทุกประเทศที่กำลังพัฒนาล้วนแต่มีแผนพัฒนายุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวทั้งนั้น อาทิ มาเลเซีย มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 30 ปี ส่วนการให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นผู้สรรหาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติชุดแรกในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิ 22 คน ไม่ใช่การวางแผนสืบทอดอำนาจ แต่เชื่อว่า สนช.มีดุลพินิจพิจารณาคนที่เหมาะสมมาทำประโยชน์ให้ประเทศได้.

สปท.ลดแรงต้านกรอบยุทธศาสตร์ชาติบังคับให้ปรับปรุงทุก 5 ปี โต้วางนโยบายล่วงหน้า 20 ปี ไม่นานเกินไป ยกประเทศกำลังพัฒนา ล้วนมีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว... 24 ก.พ. 2559 12:53 24 ก.พ. 2559 14:51 ไทยรัฐ