วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นิด้าโพล เผย คนส่วนใหญ่พอใจ 'บิ๊กตู่' ลดลง ไม่ปลื้ม 'ฉัตรชัย'

"นิด้าโพล" เผย คนพึงพอใจการทำงานบิ๊กตู่ ลดลง แต่ชื่นชมความกล้าตัดสินใจ มีความโปร่งใส ส่วนผลงาน ครม. ยกให้ "บิ๊กป้อม" เป็นที่ 1 ไม่ปลื้ม "ฉัตรชัย" ไม่รู้จัก รมว.วิทย์…

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “1 ปี 6 เดือน ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” จำนวน 1,252 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการทำงานของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะรัฐมนตรี โดยแบ่งภูมิภาคออกเป็น 5 ภูมิภาค เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำรงตำแหน่งครบ 1 ปี 6 เดือน ของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 29.68 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ดีมาก ร้อยละ 49.92 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ค่อนข้างดี ร้อยละ 11.60 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ค่อยดี ร้อยละ 7.84 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ดีเลย ร้อยละ 0.16 ระบุอื่นๆ เช่น ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ดีในระดับปานกลาง และร้อยละ 0.80 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือนสิงหาคม 2558 พบว่า มีสัดส่วนผู้ที่ระบุว่าทำงานได้ดีมาก ลดลงอย่างเห็นได้ชัด แต่ในขณะที่ ผู้ที่ระบุว่าทำงานได้ค่อนข้างดี และไม่ค่อยดี จนถึงระดับไม่ดีเลย กลับมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้น

เมื่อถามถึงลักษณะการทำงานในรอบ 1 ปี 6 เดือน ของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ ในด้านต่างๆ พบว่า ด้านอุดมการณ์ของพลเอกประยุทธ์ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.56 ระบุว่า มีอุดมการณ์และความตั้งใจทำงานเพื่อชาติและประชาชน รองลงมา ร้อยละ 12.80 ระบุว่า ไม่มีอุดมการณ์ คิดแต่จะทำงานเพื่อรักษาอำนาจของตนเอง และ คสช. และร้อยละ 2.64 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือนสิงหาคม 2558 พบว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่า มีอุดมการณ์ลดลงเล็กน้อย ขณะที่สัดส่วนของผู้ที่ระบุว่าไม่มีอุดมการณ์ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ด้านความกล้าตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 84.72 ระบุว่า มีความกล้าตัดสินใจในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญ ขณะที่ ร้อยละ 13.52 ระบุว่า ไม่มีความกล้าตัดสินใจในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญ และร้อยละ 1.76 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือนสิงหาคม 2558 พบว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่า มีความกล้าตัดสินใจลดลงเล็กน้อย ขณะที่สัดส่วนของผู้ที่ระบุว่า ไม่มีมีความกล้าตัดสินใจ เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ด้านบุคลิกภาพผู้นำของพลเอกประยุทธ์ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.88 ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำแบบทหาร รองลงมา ร้อยละ 17.52 ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำแบบประชาธิปไตย ร้อยละ 7.36 ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำแบบก้ำกึ่ง ทั้งแบบผู้นำประชาธิปไตย และผู้นำแบบทหาร และร้อยละ 2.24 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือนสิงหาคม 2558 พบว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำแบบทหาร เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เช่นเดียวกับผู้ที่ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำแบบประชาธิปไตย มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะที่สัดส่วนของผู้ที่ระบุว่ามีบุคลิกภาพผู้นำแบบก้ำกึ่ง ทั้งแบบผู้นำประชาธิปไตย และผู้นำแบบทหาร มีสัดส่วนลดลงเล็กน้อย

ด้านประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศของพลเอกประยุทธ์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 76.08 ระบุว่า มีประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศ ขณะที่ ร้อยละ 21.76 ระบุว่า ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศ และร้อยละ 2.16 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือนสิงหาคม 2558 พบว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่า มีประสิทธิภาพในการทำงาน ลดลงเล็กน้อย ขณะที่สัดส่วนของผู้ที่ระบุว่า ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงาน มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ด้านความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในการทำงานของพลเอกประยุทธ์ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 70.80 ระบุว่า การทำงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ขณะที่ ร้อยละ 17.84 ระบุว่า การทำงานไม่มีความโปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ และร้อยละ 11.36 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือนสิงหาคม 2558 พบว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่าการทำงานไม่มีความโปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ท้ายที่สุด เมื่อถามถึงความประทับใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 5 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.68 ระบุว่า ประทับใจในการทำงานของ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 42.32 ระบุว่าเป็น นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี อันดับ 3 ร้อยละ 42.16 ระบุว่าเป็น นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อันดับ 4 ร้อยละ 41.36 ระบุว่าเป็น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี อันดับ 5 ร้อยละ 41.20 ระบุว่าเป็น พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ส่วนประชาชนไม่ประทับใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ 5 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 42.96 ระบุว่า ไม่ประทับใจ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 36.40 ระบุว่าเป็น นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ อันดับ 3 ร้อยละ 35.60 ระบุว่าเป็น นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ อันดับ 4 ร้อยละ 35.36 ระบุว่าเป็น พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอันดับ 5 ร้อยละ 34.96 ระบุว่าเป็น นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

สำหรับคณะรัฐมนตรี รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ ที่ประชาชนไม่รู้จัก 5 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 26.24 ระบุว่า ไม่รู้จัก นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รองลงมา อันดับ 2 ร้อยละ 25.52 ระบุว่าเป็น นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม อันดับ 3 ร้อยละ 25.28 ระบุว่าเป็น พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน อันดับ 4 ร้อยละ 25.20 ระบุว่าเป็น นายปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอันดับ 5 ร้อยละ 24.88 ระบุว่าเป็น นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

"นิด้าโพล" เผย คนพึงพอใจการทำงานบิ๊กตู่ ลดลง แต่ชื่นชมความกล้าตัดสินใจ มีความโปร่งใส ส่วนผลงาน ครม. ยกให้ "บิ๊กป้อม" เป็นที่ 1 ไม่ปลื้ม "ฉัตรชัย" ไม่รู้จัก รมว.วิทย์… 24 ก.พ. 2559 10:01 ไทยรัฐ