วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ลั่นหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 3 เดือนเสร็จ

นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ (สปท.) ว่า ที่ประชุมมีมติตั้งคณะกรรมการในการยกร่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้แทนจาก สปช. สปท.และกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะทำหน้าที่รวบรวมข้อเสนอ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปฏิรูปการเรียนการสอน โดยต้องการให้เพิ่มเนื้อหาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม การรักชาติ ค่านิยมหลักคนไทย 12 ประการ และประชาธิปไตย บรรจุไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย ซึ่งหลักสูตรใหม่จะเปลี่ยนโฉมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการประเมินต่างๆ เช่นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต โครงการสอบประเมินผลนานาชาติ (พิซ่า) เพราะการสอบเหล่านี้จะต้องมีการออกข้อสอบให้ตรงกับเนื้อหาการเรียนการสอนในห้องเรียน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อสอบเช่นกัน

“คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นชุดนี้จะไม่ซ้ำซ้อนกับคณะทำงานด้านหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของ ศธ.ที่มีอยู่แล้ว แต่จะร่วมกันเติมเต็มหลักสูตรใหม่ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น สำหรับหลักสูตรฉบับใหม่ ผมอยากให้นำรูปแบบการจัดการศึกษาของประเทศฟินแลนด์มาประยุกต์ใช้ เพราะเป็นประเทศที่มีระบบการจัดการศึกษาอยู่ในระดับแนวหน้าของโลก ส่วนการจัดทำประชาพิจารณ์ก่อนประกาศใช้หลักสูตรเพื่อทำความเข้าใจให้แก่ โรงเรียนและครูได้รับทราบก่อนนั้น มองว่าไม่จำเป็น เพราะกระบวนการปรับหลักสูตรไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาก เพียงเพิ่มเติมเนื้อหาและการแนะแนวเข้าไปเท่านั้น อย่างไรก็ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฉบับใหม่จะต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 3 เดือน เพื่อให้ทันประกาศใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559” นายตวงกล่าว.

นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษาและการกีฬาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ (สปท.) ว่า... 24 ก.พ. 2559 04:22 ไทยรัฐ