วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตรียมจัดใหญ่งาน '100 ปี สหกรณ์ไทย' โอกาสครบ 100 ปี

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดยิ่งใหญ่ "งาน 100 ปีสหกรณ์ไทย" โอกาสครบ 100 ปี โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน 24 กุมภาพันธ์นี้ ที่ทำเนียบฯ...  

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 ก.พ. 2559 กรมส่งเสริมสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ไทยได้ร่วมใจจัดงาน "100 ปีสหกรณ์ไทย" ขึ้น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 24 ก.พ. 2559 โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลนักสหกรณ์แห่งชาติและเกษตรกรดีเด่น พร้อมกล่าวเปิดการฉลองวาระครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย โดยจะมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศในเวลา 14.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง NBT จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยรับชมกันอย่างพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ ปัจจุบันขบวนการสหกรณ์นับเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างต่อเนื่อง การจัดงานดังกล่าว นอกจากเพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยแล้วยังเป็นการตอกย้ำให้คนไทยได้เห็นคุณค่าและบทบาทของขบวนการสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งมาตลอด 100 ปีที่ผ่านมาอีกด้วยและยังได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 100 ปี การสหกรณ์ไทยอย่างต่อเนื่องทั้งปี 2559 เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสหกรณ์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากยิ่งขึ้น

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับขบวนการสหกรณ์ไทยเป็นอย่างมาก และต้องการนำสหกรณ์เป็นโซ่กลางในการสื่อสารความต้องการของประชาชนในพื้นที่มายังรัฐบาลภายใต้การขับเคลื่อนประเทศด้วยกลไกประชารัฐและต้องการให้ขบวนการสหกรณ์ส่งผ่านการสนับสนุนของภาครัฐสู่ประชาชนในพื้นที่ ทำให้ประชาชนช่วยเหลือตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพารัฐตลอดเวลารัฐบาลจึงส่งเสริมการพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อสร้างความเจริญมั่นคงของเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ                    

"นายกรัฐมนตรีมีนโยบายสำคัญที่จะพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งโปร่งใสมากขึ้น  โดยการเพิ่มศักยภาพของสหกรณ์ให้มีบทบาทในการทำหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกรมากขึ้นและเป็นที่พึ่งของสมาชิกอย่างแท้จริง กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้เร่งผลักดันแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ระยะเร่งด่วนภายใน 2 ปี คือระหว่างปี 2559–2560  ซึ่งในแผนดังกล่าว จะเน้นมาตรการพัฒนาการบริหารจัดการและระบบธรรมาภิบาล เสริมสร้างความโปร่งใสให้สหกรณ์ ยกระดับมาตรฐานการควบคุมภายในยกระดับมาตรฐานความมั่นคงทางการเงิน มาตรการกำกับและตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้น" อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว

นายวิณะโรจน์ กล่าวอีกว่า ในปี 2559 นี้ จะประกาศให้เป็นปีแห่งการป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ โดยยึดระบบธรรมาภิบาล เสริมสร้างความโปร่งใสให้สหกรณ์และกำหนดให้สหกรณ์รายงานธุรกรรมทางการเงินทุกเดือน รวมถึงตั้งทีมตรวจสอบระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบสหกรณ์ทุกแห่งอย่างเข้มงวดและมีทีมตรวจการสหกรณ์เฉพาะกิจ จากส่วนกลางเข้าไปตรวจสอบกรณีที่สหกรณ์ดำเนินการส่อไปในทางทุจริต โดยประสานความร่วมมือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) โดยจะมีการประสานระหว่าง 2 หน่วยงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิด  รวมทั้งจับมือองค์กรนำของขบวนการสหกรณ์ ได้แก่ สันนิบาตสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ สถาบันการศึกษา สถาบันทางการเงิน หอการค้า สภาอุตสาหกรรม เพื่อร่วมมือในการยกระดับความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ผ่านมิติต่างๆ ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าหากสามารถขับเคลื่อนได้ตามแผนที่กำหนดไว้ สหกรณ์จะเป็นระบบที่เข้มแข็งและสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศได้ตามนโยบายของรัฐบาล.

กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดยิ่งใหญ่ "งาน 100 ปีสหกรณ์ไทย" โอกาสครบ 100 ปี โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน 24 กุมภาพันธ์นี้ ที่ทำเนียบฯ... 23 ก.พ. 2559 15:56 ไทยรัฐ