วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท.เดินหน้าผลักดัน ก.ม.กีฬา 3 ฉบับ

ชาญวิทย์ ผลชีวิน

กมธ.สปท.กีฬา เดินหน้าจัดทำร่างกฎหมาย 3 ฉบับ ตั้งซุปเปอร์บอร์ดบูรณาการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.59 พล.อ.จิระ โกมุทพงศ์ โฆษกคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านกีฬา วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม พร้อมด้วย นายชาญวิทย์ ผลชีวิน นายบวรเวท รุ่งรุจี กมธ. กล่าวว่า ทางคณะ กมธ. โดยคณะอนุ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านโครงสร้างการกีฬา ได้จัดทำร่าง พ.ร.บ. 3 ฉบับ คือ 1.ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .. ซึ่งเป็นไปแนวคิดการจัดตั้งมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตามแนวทางมติของคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 6 ธ.ค.54 โดย กมธ.ได้เสนอให้ใช้ถ้อยคำว่า "การบูรณาการสถาบันพลศึกษาขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ" เพื่อป้องกันความสับสนว่าเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการใหม่ แต่เป็นการยุบรวมสถาบันการอุดมศึกษา

2.ร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการนโนบายการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .. ซึ่งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ หรือซุปเปอร์บอร์ดตามร่างดังกล่าว ทาง กมธ.เสนอให้กำหนดชื่อย่อว่า คกช. และ 3.ร่างพ.ร.บ.สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ..

ทั้งนี้ ทางกมธ.จะจัดงานสัมนนาในหัวห้อ "การกำหนดแนวทางให้การสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการกีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬา" ร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา ในวันที่ 25 ก.พ. ที่สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อรวบรวมความเห็นและจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งจะมีการนำเสนอต่อ สปท.ในเดือนมีนาคมนี้ต่อไป

กมธ.สปท.กีฬา เดินหน้าจัดทำร่างกฎหมาย 3 ฉบับ ตั้งซุปเปอร์บอร์ดบูรณาการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ... 23 ก.พ. 2559 14:01 ไทยรัฐ