วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เสียงจากชายแดนใต้ สะท้อนมิติการพัฒนา

“เสียงสะท้อนจากชายแดนใต้ เสียงสะท้อนจากการพัฒนา” ภาณุ อุทัยรัตน์ เลขาธิการ ศอ.บต. ฉายภาพให้ฟังว่า...

เมื่อพูดถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภาพที่ใครหลายๆคนนึกถึงขึ้นทันที คือ ภาพของเหตุการณ์ความไม่สงบที่เป็นข่าวรายวัน แต่ในอีกด้านหนึ่งของจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มักจะถูกมองข้ามคือ...

ภาพของความสวยงามในสถานที่ท่องเที่ยว วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมๆกับภาพความร่วมมือของพี่น้องประชาชนกับส่วนราชการต่างๆที่ทุ่มเททำงาน

เพื่อจะนำสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งนี้

หนึ่งหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานพิเศษ ถูกจัดตั้งขึ้น โดยมีภารกิจหน้าที่ในการคืนความสุขแก่พี่น้องประชาชนชายแดนใต้ ผ่านภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี บูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆนั่นก็คือ “ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)”

การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล เริ่มต้นด้วยการปรับกรอบการทำงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นระดับนโยบาย ระดับแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ และระดับปฏิบัติการ

กำหนดให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในพื้นที่ บูรณาการการทำงานร่วมกับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

ผล...ทำให้การดำเนินงานมีเอกภาพ แก้ปัญหาตรงจุด รวดเร็ว ทันใจ และตรงใจพี่น้องประชาชน การดำเนินงานโครงการด้านการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”

ในส่วนของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงที่ผ่านมา เน้นการดำเนินงานที่เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ทำให้การขับเคลื่อนงานภาคใต้มีความก้าวหน้ามากขึ้น

ภาณุ บอกว่า การดำเนินงานของเลขาธิการ ศอ.บต.และเจ้าหน้าที่ทุกคนเปี่ยมไปด้วยความเข้มแข็ง จริงจัง และจริงใจ มีประสิทธิภาพ เคารพเกียรติความแตกต่างของสังคมพหุวัฒนธรรม...

เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างกัลยาณมิตรและสันติสุข

เดินหน้าการพัฒนาตามแนวทางของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) ครอบคลุม 7 กลุ่มภารกิจงาน...ส่งผลให้ในห้วงที่ผ่านมา การปฏิบัติงานของทหาร ตำรวจ พลเรือน เกิดเอกภาพ

พร้อมกันนี้ยังมีการนำแผนความต้องการของประชาชน (คัมภีร์ 8 เล่ม) สู่การปฏิบัติ มีการบูรณาการงานพัฒนากับงานความมั่นคง ด้วยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน...ประชาชนในพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ช่วยดูแลความปลอดภัย สนับสนุนฝ่ายความมั่นคงตามแผนทุ่งยางแดงโมเดล

ผ่านศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ 37 อำเภอ...ควบคู่ไปกับการอำนวยความเป็นธรรมคลายทุกข์ที่ต้นทาง การสร้างความเข้าใจที่ดีผ่านสื่อทุกรูปแบบ การสนับสนุนพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม การพัฒนาเศรษฐกิจ...คุณภาพชีวิตตามศักยภาพ และการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีที่เอื้อต่อการพูดคุยร่วมกับ กอ.รมน.

“ส่งผลให้สถานการณ์ความไม่สงบดีขึ้นกว่าทุกปีที่ผ่านมา ประชาชนอุ่นใจ เชื่อมั่นในแนวทางภาครัฐเพิ่มมากขึ้น...ยืนยันผลจากสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบ ดัชนีความเชื่อมั่นด้านการค้า...การลงทุน” ภาณุ ว่า

“นอกจากนี้ ศอ.บต.ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพให้กับพี่น้องประชาชน ส่งผลให้วันนี้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีรายได้ต่อครัวเรือน เฉลี่ย 20,000 บาท ดังนี้...จังหวัดยะลา 24,000 ปัตตานี 22,000 นราธิวาส 20,000 ครัวเรือน”

สำหรับการพัฒนาการศึกษา ศอ.บต.เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร คุณภาพการศึกษา คุณภาพครูผู้สอนและภูมิทัศน์ ปรับบรรยากาศสนองต่อการเรียนการสอน ส่งผลให้ผลการสอบวัดผลมาตรฐานการศึกษาที่เราเรียกว่า “O-Net”... มัธยม มัธยม 3 และ 6 ในปี พ.ศ. 2557-2558 ได้คะแนนเพิ่มสูงขึ้น โดยเปรียบเทียบ และทุกสาระวิชาเพิ่มขึ้น

ใน “ด้านการอาชีพ” นอกจากโครงการส่งเสริมสินค้าของดีชายแดนใต้ ซึ่งเป็นการนำสินค้าออกไปจำหน่ายยังส่วนต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ นำเงินรายได้กลับสู่พื้นที่ประมาณ 84 ล้านบาท ในจำนวน 150 ผู้ประกอบการ สามารถผลิตผู้ประกอบการรายใหม่ได้ 29 ราย

“เวลานี้บรรยากาศในพื้นที่ดีขึ้นมาก มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ ศอ.บต. จัดขึ้นสามเดือน...สามจังหวัด...สามหมื่นคน ครั้งล่าสุดตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนกันยายนปีที่แล้ว มีนักท่องเที่ยวเข้าพักค้างในพื้นที่เป้าหมายสามหมื่นคน”

ตัวเลขจากความสำเร็จของโครงการ มีนักท่องเที่ยวเข้าพักในช่วงดังกล่าว 48,000 คน สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 60

ภายใต้การมุ่งมั่นและดำเนินการทั้งหมดข้างต้นอย่างสอดประสานครบทุกมิติ ทำให้วันนี้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความก้าวหน้ามากขึ้น

ยืนยันผลจากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จากสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จากกลุ่มตัวอย่างกว่า 6,135 คน พบว่า พี่น้องประชาชนเห็นตรงกันว่า ศอ.บต.เป็นองค์กรที่มีส่วนช่วยสำคัญในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

และประชาชนร้อยละ 98.8 เห็นว่า ศอ.บต.สามารถเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้เป็นอย่างดี พี่น้องประชาชนยังเห็นว่า ศอ.บต. เป็นหน่วยงานที่ประชาชนให้ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถทำงานให้ความช่วยเหลือด้วยความรวดเร็วสอดคล้องกับสถานการณ์ มุ่งเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม...ทั้งร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ

ที่สำคัญ...ประชาชนสามารถร่วมติดตามตรวจสอบโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ถูกต้อง โปร่งใสได้ด้วย

การดำเนินงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ ศอ.บต. ยังสามารถชี้ชัดผลความสำเร็จของการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมด้วยผลการประเมินการปฏิบัติราชการ โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ที่ผ่านมา ศอ.บต.ผ่านการประเมินระดับดีเยี่ยม ผลคะแนนเฉลี่ย 4.8 จาก 5 คะแนน

และอีกหนึ่งผลความสำเร็จชี้ชัดได้จากการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน โดย ศอ.บต. ผ่านการรับรองคุณภาพคะแนนเฉลี่ย 92.68 สูงสุดในรอบ 9 ปีที่ผ่านมา

เส้นทางความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงต้องเดินหน้าทำงานกันอย่างต่อเนื่อง ด้วยความทุ่มเท เสียสละของเจ้าหน้าที่ทุกคน ผสานกับความร่วมมือของพี่น้องประชาชนชายแดนใต้

“ความสำเร็จที่เกิดขึ้น...จะสำเร็จไปไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกๆฝ่าย เช่นเดียวกัน สันติสุขจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนที่เป็นเสียงแห่งการพัฒนา...”.

23 ก.พ. 2559 10:02 ไทยรัฐ