วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หนองคาย พระราชทานน้ำสรง-ผ้าห่มองค์พระธาตุบังพวน วันมาฆบูชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำสรง-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าห่มพระธาตุบังพวน ในงานประเพณีไหว้องค์พระธาตุบังพวน เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อเวลา 15.45 น. วันที่ 22 ก.พ. 59 ที่วัดพระธาตุบังพวน ต.พระธาตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรง และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าห่มในงานประเพณีไหว้องค์พระธาตุบังพวน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2559 โดยพลโทธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญน้ำสรง และผ้าห่มพระราชทาน นายสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย อ่านหมายรับสั่งสำนักพระราชวัง

หลังจากนั้น พลโทธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เชิญขึ้นสรงน้ำองค์พระธาตุบังพวน พร้อมเชิญขึ้นห่มผ้าห่มพระราชทานบนองค์พระธาตุ ซึ่งเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระธาตุบังพวน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ “หัวหน่าว” 29 พระองค์ ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้สร้างสมัยพระเจ้าจันทบุรี และได้สร้างเพิ่มเติมในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช เมื่อปี 2109 ซึ่งได้บูรณะขึ้นใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2513 ฐานชั้นล่างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 17 เมตร 20 เซนติเมตร สูงจากฐานถึงยอดฉัตรประมาณ 34 เมตร 25 เซนติเมตร ภายในวัดพระธาตุบังพวน ยังมีโบราณสถานอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า “สัตตมหาสถาน” อันเป็นสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้า เมื่อครั้งตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย ซึ่งสัตตมหาสถานถูกสร้างขึ้นทั่วโลก รวม 4 แห่ง คือ ที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย/ เมืองพุกาม ประเทศพม่า/ วัดเจดีย์เจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่ และที่วัดพระธาตุบังพวน อ.เมืองหนองคาย

สำหรับงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุบังพวน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 11 ค่ำ - วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 18 – 22 กุมภาพันธ์ 2559 มีพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำสรง-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานผ้าห่มพระธาตุบังพวน ในงานประเพณีไหว้องค์พระธาตุบังพวน เนื่องในวันมาฆบูชา 22 ก.พ. 2559 23:21 ไทยรัฐ