วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ ฝันให้ไกลไปให้ถึง

ในการบรรลุเป้าหมายทางนโยบาย แต่ยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน...จะช่วยให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นได้

ประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กำลังเปิดกว้าง ประเทศไทยต้องพร้อมรับ ห้ามกะพริบตา

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ที่จะถึงนี้ กระทรวงพาณิชย์จะจัดงานเปิดตัวเพื่อแนะนำเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบการจัดเสวนาพิเศษ หัวข้อ “เดินหน้า...เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษของไทย” จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหน่วยงานต่างๆ นักธุรกิจชั้นนำ ฯลฯ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน

“เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนทั่วโลกรับทราบถึงความมีศักยภาพของเราในทุกๆด้าน รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งด้านภาษี แรงงานต่างด้าว พื้นที่ให้เช่า” ดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ว่า

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” หมายความว่า บริเวณพื้นที่ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งรัฐจะสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จอย่างสอดคล้อง พร้อมๆไปกับการดำเนินการอื่นที่จําเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ภาคธุรกิจ...อุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศต่างจับตามอง คงไม่มีใครไม่กล่าวถึงโรดแม็ปเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่ได้รับการผลักดัน มีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรมชัดเจน แม้ว่าอาจจะยังไม่ทันใจนักลงทุนเท่าใดนัก แต่เป้าหมายหลักก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในพื้นที่ชายแดนของไทย รองรับการก้าวเป็นประชาคมอาเซียน

เขตเศรษฐกิจพิเศษจะเป็นเมืองหน้าด่าน ใช้ประโยชน์จากการเป็นตลาด...ฐานการผลิตของอาเซียน ภายใต้การเคลื่อนย้ายสินค้า แรงงาน ปัจจัยการผลิตอย่างเสรี เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ชายแดนที่สำคัญที่มุ่งยกระดับ พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ส่วนภูมิภาคของประเทศ ควบคู่ไปกับการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน อาเซียนไปในตัว

ดวงพร ให้ข้อมูลอีกว่า ตลอดแนวชายแดนประเทศไทยระยะทางกว่า 5,656 กิโลเมตร ประกอบด้วย จุดผ่านแดนระหว่างประเทศ 93 จุด และช่องทางธรรมชาติที่เชื่อมโยงระหว่างประชาชนบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีกจำนวนมาก

ช่วงปี 2547-2557 ปริมาณการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่าการค้าชายแดนกับ สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา และมาเลเซีย เพิ่มขึ้นจาก 377,000 ล้านบาท...ในปี 2547 เป็นกว่า 1,001,240.52 ล้านบาท...ในปี 2558

...เป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าตัว

พบด้วยว่า มูลค่าการค้าชายแดนยังมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 7 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทยกับโลก แสดงให้เห็นได้ว่า...ไทยและประเทศเพื่อนบ้านมีการค้าขายระหว่างกันมากขึ้น ส่งผลให้การค้าชายแดนมีความสำคัญ และมีนัยทางเศรษฐกิจของพื้นที่ส่วนภูมิภาคของไทยอย่างยิ่ง

ฉายภาพใหญ่เปิดพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 เขต 10 จังหวัดชายแดน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก หนองคาย มุกดาหาร นครพนม กาญจนบุรี...สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งได้ตลอดทั้งอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและอาเซียน และยังสามารถเชื่อมต่อไปยังญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ผ่านท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังของไทย และท่าเรือไคเม็บ และไฮฟองของเวียดนาม

อีกทั้งยังสามารถเชื่อมโยงไปยังภูมิภาคเอเชียใต้ไปยังอินเดีย บังกลาเทศ ปากีสถาน ผ่านท่าเรือระนองของไทย ท่าเรือน้ำลึกทวายของเมียนมาในอนาคต

หรือการเชื่อมโยงผ่านทางแม่สอด ประเทศไทย-พุกาม เมียนมา-มอเร อินเดีย ซึ่งไทย เมียนมา และอินเดียได้ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงคมนาคมระหว่างประเทศสมาชิก ริเริ่มโครงการ “ทางหลวงไตรภาคี อินเดีย–พม่า–ไทย” ให้มีการขยายตัวด้านการค้า การท่องเที่ยวให้มากขึ้น

สำหรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย สงขลา และนราธิวาส เป็นโครงการสำคัญ เป้าหมายเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งจากจีนผ่านเมียนมา ไทย มาเลเซีย ไปยังสิงคโปร์ และอินโดนีเซียได้ในอนาคต ซึ่งมีโครงการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ทั้งทางถนน และทางราง

ส่วนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว...ตราด ตั้งอยู่บนแนวระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ มุ่งพัฒนาเชื่อมโยงการท่องเที่ยวบนเส้นทาง R1 ซึ่งจะกลายเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของอาเซียน ประกอบด้วยปราสาทหินพนมรุ้งของไทย เมืองมรดกโลกนครวัดนครธม และทุ่งสังหารของกัมพูชา ผ่านไปยังอุโมงค์อู๋จี้ เวียดนาม

นอกจากนี้ ยังเป็นเส้นทางท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลของภูมิภาคโดยใช้เส้นทาง R12 ตั้งแต่จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ของไทย ไปยังเกาะกง สีหนุวิลล์ และกำปอต ของกัมพูชา เข้าสู่เวียดนามทางฮาเตียน ไปจนถึงแหลมกาม่าว (แหลมญวน) จังหวัดกาม่าว ของเวียดนามตอนใต้ รวมทั้งการเชื่อมโยงการขนส่งผ่านท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสีหนุวิลล์ และท่าเรือไคเม็บ และไฮฟองของเวียดนาม

ตัวอย่างรายละเอียดพื้นที่...เขตพัฒนาเศรษฐกิจระยะที่ 1 ประกอบด้วย...เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก พื้นที่ 886,875 ไร่ ประกอบด้วย 14 ตำบล ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอแม่สอด 8 ตำบล, อำเภอพบพระ 3 ตำบล, อำเภอแม่ระมาด 3 ตำบล ถัดมา...เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว พื้นที่ 207,500 ไร่ ประกอบด้วย 4 ตำบลใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภออรัญประเทศ 3 ตำบล, อำเภอวัฒนานคร 1 ตำบล

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร พื้นที่ 361,542 ไร่ ประกอบด้วย 11 ตำบล ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองมุกดาหาร 5 ตำบล, อำเภอหว้านใหญ่ 4 ตำบล, อำเภอดอนตาล 2 ตำบล

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา พื้นที่ 345,187 ไร่ ประกอบด้วย 4 ตำบลในอำเภอสะเดา ได้แก่ ตำบลสะเดา สำนักขาม สำนักแต้ว และปาดัง เบซาร์ และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตราด พื้นที่ 31,375 ไร่ ประกอบด้วย 3 ตำบลในอำเภอคลองใหญ่ ได้แก่ ตำบลคลองใหญ่ หาดเล็ก และไม้รูด

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่ 2 ประกอบด้วย...เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย พื้นที่ 296,042 ไร่ ประกอบด้วย 13 ตำบลใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองหนองคาย 12 ตำบล, อำเภอสระใคร 1 ตำบล

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนราธิวาส พื้นที่ 246,747 ไร่ ประกอบด้วย 5 ตำบลใน 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนราธิวาส 1 ตำบล, อำเภอตากใบ 1 ตำบล, อำเภอยี่งอ 1 ตำบล, อำเภอแว้ง 1 ตำบล, อำเภอสุไหงโก-ลก 1 ตำบล...เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย พื้นที่ 477,030 ไร่ ประกอบด้วย 21 ตำบลใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงของ 7 ตำบล, อำเภอเชียงแสน 6 ตำบล, อำเภอแม่สาย 8 ตำบล

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม พื้นที่ 465,493 ไร่ ประกอบด้วย 13 ตำบล ใน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองนครพนม 10 ตำบล, อำเภอท่าอุเทน 3 ตำบล และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ 162,993 ไร่ ประกอบด้วย 2 ตำบลในอำเภอเมืองกาญจนบุรี ได้แก่ ตำบลแก่งเสี้ยน และบ้านเก่า

“เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” จิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่จะสร้างการกระจายรายได้ ดึงเม็ดเงินเข้าประเทศ...ผลักดันให้ประเทศก้าวผ่าน “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” ไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วที่มีรายได้สูง.

22 ก.พ. 2559 10:31 ไทยรัฐ